ความสอดคล้องระหว่างผลทดสอบการเดิน 6 นาที และการเดินระยะ 5 เมตร ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: การศึกษานำร่อง

ผู้แต่ง

  • ประวิตร พระโคศรี นักกายภาพบำบัด
  • สุกัญญา หมื่นรัตน์ นักกายภาพบำบัด
  • ธิดารัตน์ โสภณ นักกายภาพบำบัด
  • อังกูร สุทธสุวรรณ นักกายภาพบำบัด
  • อังสุดา แผ้วกิ่ง นักกายภาพบำบัด

คำสำคัญ:

การเดิน 6 นาที, การเดิน 5 เมตร, ผู้ป่วยโรคหัวใจ

บทคัดย่อ

       การประเมินสมรรถภาพทางกายที่นิยมใช้วางแผนโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ คือ การทดสอบเดิน 6 นาที (6-minute walk test, 6MWT) มีข้อจำกัดคือต้องใช้พื้นที่ทดสอบที่มีความยาวเพียงพอ แต่การทดสอบอัตราเร็วการเดิน 5 เมตร (5-meter walk test, 5MWT) ทำได้ง่ายใช้พื้นที่น้อย การศึกษาความสอดคล้องระหว่าง 6MWT และ 5MWT มีค่อนข้างจำกัด วัตถุประสงค์การศึกษาวิเคราะห์เชิงตัดขวางนี้เพื่อศึกษาความสอดคล้องระหว่าง 6MWT และ 5MWT ต่อความเร็วในการเดินของผู้ป่วยโรคหัวใจ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผู้เข้าร่วมวิจัย 19 คน อายุเฉลี่ย 62.63 ± 11.53 ปี ผลการวิจัยพบว่าอัตราเร็วการเดิน 6MWT และ 5MWT เฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ± 0.23 และ 1.17 ± 0.22 เมตร/วินาที ตามลำดับ และมีความสอดคล้องของการประเมินความเร็วในการเดินระดับดี (Intraclass Correlation Coefficient ; ICC เท่ากับ 0.89) สรุปผลได้ว่า 6MWT และ 5MWT มีความสอดคล้องระดับดี ในการใช้ประเมินความเร็วการเดินของผู้ป่วยโรคหัวใจ แต่ควรศึกษาในอาสาสมัครจำนวนมากขึ้น

References

ชมรมฟื้นฟูหัวใจ. (2553). แนวทางการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยโรคหัวใจ. สืบค้น 7 มิถุนายน 2564, จาก http://www.thaiheart.org/images/column_1291454908/RehabGuideline.pdf

Afilalo, Jonathan, Karen P. Alexander, Michael J. Mack, Mathew S. Maurer, Philip Green, Larry A. Allen, Jeffrey J. Popma, Luigi Ferrucci & Daniel E. Forman. (2014). Frailty assessment in the cardiovascular care of older adults. Journal of the American College of Cardiology, 63(8), 747–62. doi: 10.1016/j.jacc.2013.09.070.

Afilalo, Jonathan, Abhinav Sharma, Shuaiqi Zhang, J. Matthew Brennan, Fred H. Edwards, Michael J. Mack, James B. McClurken, Joseph C. Cleveland, Peter K. Smith, David M. Shahian, Eric D. Peterson & Karen P. Alexander. (2018). Gait speed and 1-year mortality following cardiac surgery: A landmark analysis from the society of thoracic surgeons adult cardiac surgery database. Journal of the American Heart Association, 7(23), e010139. doi: 10.1161/JAHA.118.010139.

American Thoracic Society. (2002). ATS statement. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 166(1), 111–17. doi: 10.1164/ajrccm.166.1.at1102.

Baptista, Vanessa Cristina, Luciana Campanatti Palhares, Pedro Paulo Martins de Oliveira, Lindemberg Mota Silveira Filho, Karlos Alexandre de Souza Vilarinho, Elaine Soraya Barbosa de Oliveira Severino, Carlos Fernando Ramos Lavagnoli & Orlando Petrucci. (2012). Six-minute walk test as a tool for assessing the quality of life in patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery. Revista Brasileira De Cirurgia Cardiovascular, 27(2), 231–39. doi: 10.5935/1678-9741.20120039.

Bhasipol, Adikan, Nopawan Sanjaroensuttikul, Prapaporn Pornsuriyasak, Sukit Yamwong & Tarinee Tangcharoen. (2018). Efficiency of the home cardiac rehabilitation program for adults with complex congenital heart disease. Congenital Heart Disease, 13(6), 952–58. doi: 10.1111/chd.12659.

Boşnak Güçlü, Meral, Deniz Inal İnce, Hülya Arıkan, Sema Savcı, Erol Tülümen & Lale Tokgözoğlu. (2011). A comparison of pulmonary function, peripheral and respiratory muscle strength and functional capacity in the heart failure patients with different functional classes. Anadolu kardiyoloji dergisi: AKD = the Anatolian journal of cardiology, 11(2), 101–6. doi: 10.5152/akd.2011.027.

Fell, Brittany, Susan Hanekom & Martin Heine. (2022). A modified six-minute walk test (6MWT) for low-resource settings-a cross-sectional study. Heart & Lung, 52, 117–22. doi: 10.1016/j.hrtlng.2021.12.008.

Kittipanya-ngam, Pajeemas & Montri Yasud. (2020). Six-minute walk test in thai cardiac-surgery elderly at queen sirikit heart center of the northeast. Srinagarind Medical Journal, 35(2), 161–66.

Yasud, Montri, Benja Songsaengrit & Pajeemas Kittipanya-ngam. (2020). Factors affecting distance of 6-minute walk test in post cardiovascular surgery patients after discharge at queen sirikit heart center of the northeast. Srinagarind Medical Journal, 35(6), 687–93.

Yuenyongchaiwat, Kornanong, Sasipa Buranapuntalug, Khajonsak Pongpanit & Chitima Kulchanarat. (2019). Walking performance in the 6-min walk test and gait speed in patients undergoing open heart surgery: A preliminary cohort study. Research in Cardiovascular Medicine, 8(1), 19. doi: 10.4103/rcm.rcm_27_18.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-02