การตลาดอิเล็กทรอนิกส์กับการดำเนินธุรกิจ

ผู้แต่ง

  • ลักษมี พันธุ์ธนโสภณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายกับองค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต  เนื่องจากเป็นสื่อใหม่ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางที่นำผู้ขายมาพบผู้ซื้อ  โดยผู้ซื้อสามารถหาข้อมูลของสินค้าประเภทเดียวกัน แบบเดียวกันจากแหล่งต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบในด้านราคา  คุณภาพได้อย่างง่ายดาย  โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  นอกจากนี้การติดต่องานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ลดงานเอกสารและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ลง  การใช้เว็บเพจและอิเล็คทรอนิกส์ติดต่อลูกค้าทำให้การบริการหลังการขายสะดวกรวดเร็ว อินเทอร์เน็ตถือเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญ มีประโยชน์ในการสื่อสารทางการตลาดให้กับธุรกิจ นอกเหนือจากเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ทางการตลาด

Downloads

Download data is not yet available.

References

ภาวุธ พงษวิทยภานุ และสุธน โรจน์อนุสรณ์. (2551). E-marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์. กรุงเทพฯ : พงษ์วรินการพิมพ์.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. (ม.ป.ป). ระบบตลาดกลางออนไลน์ E-market place portal. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.ecitthai.net/index2.php. สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2553.

สาระดีดี.คอม. ม.ป.ป. การตลาดโดยใช้ E-mail (E-mail marketing campaign). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://sara- dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=163 : e-mail-marketing-campaign&catid=25:the-project&Itemid=72. สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2553.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2010-04-30