บริษัทข้ามชาติในยุคโลกาภิวัตน์

ผู้แต่ง

  • ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

บทคัดย่อ

          บริษัทข้ามชาติในยุคโลกาภิวัตน์ มีความสำคัญและมีอิทธิพลในระบบการเมืองนานาชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศด้อยพัฒนาซึ่งเศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็ง รัฐพยายามจะรักษาและควบคุมไว้ บริษัทต่างชาติจะนำมาซึ่งเงินทุน เทคโนโลยี บุคลากร ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ทักษะ ความคิด และแม้แต่ระบบการเมืองและสังคม

          กิจการข้ามชาติ Multinational Enterprise (MNE) ประกอบด้วย ศูนย์วิจัย การผลิต มีตลาดทั่วโลก มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยตลาด การวิจัยเทคนิค โปรแกรมการผลิต โปรแกรมการตลาดระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทสาขา  และเชื่อมโยงระหว่างบริษัทสาขาเดียวกัน  ธุรกิจข้ามชาติจึงต้องจัดให้มีระบบกลยุทธ์ทางข่าวสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทั้งภายนอกและภายในองค์กร การเสาะหาข้อมูลระดับสากลเพื่อหาโอกาสใหม่ ๆ จึงเป็นกิจกรรมที่สำคัญของการดำเนินกิจการของบริษัทข้ามชาติ

          สิ่งโดดเด่นอย่างหนึ่งของระบบกิจการข้ามชาติ คือการเติบโตในการถ่ายทอดระหว่างสาขาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยผู้บริหารในบริษัทแม่พยายามพัฒนาผลการดำเนินงานของทั้งระบบ ผู้จัดการเป็นผู้รู้เรื่องตลาดโลกของผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งมีตลาดคล้ายกัน ระบบกิจการข้ามชาติจึงมีการพัฒนามากขึ้นในด้านการผลิต การตลาด เงินทุน การวิจัยและพัฒนา และการจัดการ

          หลังสงครามโลกครั้งที่สองบริษัทการค้าของสหรัฐอเมริกาได้ขยายตัวไปต่างประเทศอย่างมากชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน สิ่งที่ได้จากโอกาสการตลาดคือการตั้งบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อดำเนินการบริษัทสาขาในหลายประเทศผลิตสินค้าเพื่อตลาดทั่วโลก บริษัทอุตสาหกรรมในยุโรปตะวันตกและของญี่ปุ่นก็ดำเนินการแบบกิจการข้ามชาติรวมทั้งเริ่มมีการดำเนินการในหมู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหลาย New industrail countrys(NICS) การดำเนินงานบริษัทข้ามชาติ มีผลต่อการกำหนด รูปแบบการค้า การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ball, Donald A., Wendell H McCulloch, Jr. (1996). International business : the challenge of global competition. Chicago : Irwin.

Caves, Richard . (1996). Multinational enterprise and economic analysis. New York : Cambridge University Press.

Czinkota, Micheal R., Ilkka A Ronkainen, Micheal H Moffett. (1994). Intenational business, forth worth. Tex : Dryden Press.

Daniels, John D.,Lee H. Radebaugh. (1995). International business : environment and operation. Reading Mass : Addison-Wesley.

Deresky, Helen.(1997). International management : managing across borders and culture. Reading Mass : Addison-Wesley.

Fatehi, Kamal. (1996). International management : across culture and functional perspective. Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall.

Grimwade, Nigel.(1996).International trade policy : a contemporary analysis. London ; New York : Routledge.

Grosse Robert and Duane Kujawa. (1995). International business : theory and managerial applications. Boston Mass : Irwin.

John D. Daniels and Lee H. Radebaugh. (1995). International business. 7 th edAddison-Wesley Publishing Company.

John H. Dunning. (1993). Multinational enterprises and the global economy. Addison-Wesley Publishing Company Inc.

Mead, Richard. (1995). "Cross- culture management" in International management cross-culture dimensions. massachusetts : Blackwell Publishing Inc.

Money, Sylvester. (1997). The international business blueprint. Oxford : Malden, Mass : Blackwell.

Palmer, Howard, Reymand Rubin. (1995). International trade finance : a practitioner's guide. England : Euromoney Publications PI.C.

Pranee Chitakornkijsil. (1991). ASEN and Trade wars in the current word.Singapore-Institute of Southeast Asian Studies.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2010-04-30