ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2551-2552 โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยสอน

ผู้แต่ง

  • ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ที่ีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2551-2552  โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยสอน

          กลุ่มที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 434 คน และ 395 คน ในปีการศึกษา 2551 และปีการศึกษา 2552 ตามลำดับ  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยเอกสารประกอบการบรรยายแบบอิเล็กทรอนิกส์ เวบไซต์ภาพเคลื่อนไหวแบบการ์ตูนและ 3 มิติ คลิปวิดีโอ และเวบไซต์แบบทดสอบ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากค่าการแจกแจงความถี่เป็นร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) หาความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาระหว่างปีการศึกษา 2548-2550 กับปีการศึกษา 2551-2552

          ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสอบได้เกรดเอเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09 เกรดบีเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.23 เกรดซีเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.66   ขณะที่เกรดดีลดลงร้อยละ 10.46   และเกรดเอฟลดลงร้อยละ 15.51   โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

          สรุปผลการวิจัยได้ว่าการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยสอนทำให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหารายวิชา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

จอร์จ ซีเมนส์และสตีเฟน ดาวส์. (2547). ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism).[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://cubiccreative.org/blog/tag/connectivism/. (วันที่ค้นข้อมูล 1 พฤษภาคม 2553).

จันทรัตน์ จินดารัศมี. (2551). การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Excel ในการทดสอบแบบเอฟและที. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dss.go.th/dssweb/st-articles/files/bla_5_2549_excel-F-test.pdf (วันที่ค้นข้อมูล 1 พฤษภาคม 2553).

ชูศรี วงศ์รัตนะ.(2544). เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (บรรณาธิการ).(2551). อาจารย์มืออาชีพ แนวคิด เครื่องมือ และการพัฒนา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Bandiera, O., Larcinese, V and Rasul, I. (2010). Heterogeneous Class Size Effects: New Evidence from a Panel of University Students. Forthcoming, Economic Journal. [online]. Available from : http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4471[2010]

Hoxby, C. (2000). The Effects of Class Size on Student Achievement: New Evidence from Natural Population Variation. Quarterly Journal of Economics 116: 1239-86. [online]. Available from : http://www.voxeu.org/index.php?q=node/4471[2010]

แหล่งอ้างอิงคลิปวิดีโอ (VDO-Clip Website):

บทที่ 1: Intro to Biochemistry 4130:http://www.youtube.com/watch?v=iZGAaAjdH_w&feature=PlayList&p=E5C146FF002D2574&playnext_from=PL&playnext=1&index=3 Tour of an Animal Cell: http://www.youtube.com/watch?v=PXbv95P3uhI&feature=related (4.36 m) Tour of a Plant Cell: http://www.youtube.com/watch?v=LMVQ-INMSVw&NR=1(1.45 m)

บทที่ 2: Carbohydrates.m4v: http://www.youtube.com/watch?v=QckfYvIlVu4&feature=related (3.48 m)

บทที่ 3: Voyage inside the Cell: Membrane: http://www.youtube.com/ watch?v=GW0lqf4Fqpg&feature=related (1.23 m) How Trans Fats Became Our Enemy: http(8.37 m)

บทที่ 4: Science Animation (amino acids): http://www.youtube.com/watch?v=ha-DNTOooXk(2.04 m)Protein Structure: http://www.youtube.com/watch?v=lijQ3a8yUYQ&NR=1 (0.51 m)

บทที่ 5: A Basic Understanding of Enzymes: http://www.youtube.com/ watch?v=DPPkQnhsUaQ&feature=related (3.13 m)

บทที่ 6: DNA STRUCTURE: http://www.youtube.com/watch?v=l-hrLs03KjY&NR=1 (1.12 m)

บทที่ 7: Anabolism-Catabolism : http://www.youtube.com/watch?v=v0OM-Qjdj88 (0.55 m)Electron Transport Chain: http://www.youtube.com/watch?v=xbJ0nbzt5Kw&feature=related (3.49 m)

บทที่ 8: Glycolysis Overview for Cellular Respiration: http://www.youtube.com/watch?v=x-stLxqPt6E&feature=related (1.21 m)Fermentation. Lactic Acid and Ethanol: http://www.youtube.com/watch?v=y_k8xLrBUfg&feature=related (0.53 m)The Krebs Cycle Overview (Citric Acid Cycle) : http://www.youtube.com/ watch?v=aCypoN3X7KQ&NR=1 (1.54 m)

บทที่ 9: How cholesterol clogs your arteries: http://www.youtube.com/watch?v=fLonh7ZesKs&feature=related (5.36 m)

บทที่ 10: Glutathione: What is it and why is it important to my body?: http://www.youtube.com/watch?v=8gH5ivBdRrk (6.38 m)

บทที่ 11: Animation Cancer: http://www.youtube.com/watch?v=unTshYSctAQ&feature=related (5.42m)

บทที่ 12: DNA Replication: http://www.youtube.com/watch?v=-mtLXpgjHL0&NR=1 (2.04 m)

บทที่ 13: DNA Transcription and Protein Assembly: http://www.youtube.com/watch?v=983lhh20rGY&feature=related (3.02 m)

บทที่ 14: Genetic Engineering Animation: http://www.youtube.com/watch?v=AEINuCL-5wc&feature=related (3.04 m)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2010-08-31