กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในชั้นเรียนขนาดใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีการศึกษา 2551-2552 โดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตช่วยสอน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล