ชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรเก้าพระพร สังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ยังซัน ชิน มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์คุณภาพชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักรเก้าพระพร คริสตจักรท้องถิ่นในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัดคริสตจักรภาคที่ 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย บนรากฐานพระคริสตธรรมคัมภีร์และคริสตศาสนศาสตร์ กลุ่มประชากร คือ สมาชิกคริสตจักรเก้าพระพรจำนวน 21 คน ประกอบด้วยคณะธรรมกิจ คณะสตรี และบุรุษ และคณะอนุชน รวบรวมข้อมูลโดยการทบทวนเอกสาร ใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์

          ผลการวิจัยพบว่า คริสตจักรเก้าพระพร เป็นชุมชนของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ซึ่งมีคุณลักษณะสอดคล้องกับคุณลักษณะคริสตจักรตามหลักคำสอนของพระคริสตธรรมคัมภีร์ และหลักคริสตศาสนศาสตร์ และดำเนินพันธกิจหลักของคริสตจักรทั้ง 5 ประการ คือ การเสริมสร้างสาวกพระเยซูคริสต์ การนมัสการพระเจ้า การสามัคคีธรรม การรับใช้ในคริสตจักรและสังคม และการประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ดี  คริสตจักรควรพัฒนาพันธกิจ การประกาศพระกิตติคุณ  การสามัคคีธรรม และการสร้างสาวก นอกจากนั้น คริสตจักรเก้าพระพร ควรแสวงหาแนวทางในการตอบสนองต่อปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตและการทำพันธกิจของคริสตจักร คือ 1) สมาชิกมีจำนวนน้อย  2) สมาชิกอยู่ในสังคมเมืองใหญ่  และ 3) สมาชิกขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำสอนของพระคริสตธรรมพระคัมภีร์และหลักคริสตศาสนศาสตร์เรื่องคริสตจักร

Downloads

Download data is not yet available.

References

ริค วอร์เรน. (2006). คริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์. กรุงเทพฯ : สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนา คริสตจักร (ซีอีดี).

สมาคมพระคริสตธรรมไทย, (1998). พระคริสตธรรมคัมภีร์, ฉบับปี 1971. กรุงเทพฯ : สมาคมพระคริสตธรรมไทย.

ศิลป์ชัย เชาว์เจริญรัตน์. (2006). บริหารคริสตจักร. กรุงเทพฯ: สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร (ซีอีดี).

Erickson, Millard J. (1998). Christian theology. 2nd edition. Grand Rapids, MI : Baker Book House.

Grenz, Stanley J. (2000). Theology for the community of god. Grand Rapids, MI : Eerdmans.

Luther, Martin. (1959). Luther's works. Vol. 36. American ed., ed Helmut T. Lehmann. Philadelphia : Muhlenberg Press.

Martin, Ralph P. (1980). The family and the fellowship: New testament images of the church. Grand Rapids, MI : Eerdmans.

Van Engen, Charles. (1991). God's missionary people: Rethinking the purpose of the local church. Grand Rapids, MI : Baker Book House.

Wright, David F. (1988). “Priesthood of all believers,” in New Dictionary of Theology, Ferguson and Wright, eds. Downers Grove, IL : InterVarsity Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2011-12-31