วัฒนธรรมองค์การ: กุญแจแห่งความสำเร็จขององค์การ

ผู้แต่ง

  • รัศมี ลักขณาวรรณพร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          วัฒนธรรมองค์การ เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการธุรกิจในยุคปัจจุบัน วัฒนธรรมองค์การเป็นแบบแผนพฤติกรรม เจตคติ และค่านิยมของคนในองค์การ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์การ  บทความนี้นำเสนอความหมายความสำคัญ บทบาทหน้าที่ ระดับ แหล่งกำเนิด และประเภทของวัฒนธรรมองค์การ การฝังลึกวัฒนธรรมองค์การ และกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในองค์การ การดำเนินการธุรกิจ เพื่อให้ประสบความสำเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์การผู้บริหารควรเป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมองค์การกับชุมชน และสังคม  และเพื่อให้องค์การเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารควรพิจารณารับบุคลากรที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์การ และเลือกใช้ปัจจัยจูงใจที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์การ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทิงแดงต้นไม้ต้นหนึ่งของสังคมโลก. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.kradandumproject.com (วันที่ค้นข้อมูล 7 มกราคม 2555).

โกะวิถีซีพี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.bangkokbiznews.com. (วันที่ค้นข้อมูล 7 มกราคม 2555).

โครงการ SCB ชวนกันทำดี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.scb.co.th/csr/th/info.php?id=21)(วันที่ค้นข้อมูล 11 มกราคม 2555).

จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง. (2551). “ย้อนรอยอดีตเพื่อสร้างสรรค์อนาคต” หนังสือที่ระลึกรัชตมงคล 25 ปี มหาวิทยาลัยคริสเตียน : นครปฐม. กลุ่มงานพิมพ์ สำนักการพัสดุและบริการทั่วไป มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

ชนิดา จิตตรุทธะ. (2551). วัฒนธรรมองค์การ ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ณัฐวัฒน์ หอมจิตต์. (2549). Innovation คำตอบสุดท้ายของเครือซีเมนต์ไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.gotomanager.com. (วันที่ค้นข้อมูล 12 มกราคม 2555).

เดิมพันทางรอด…ไปรษณีย์ไทย ยุคคนไม่ส่งจดหมาย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก www.Nationejobs.com/content/manage/concept/template.php?.(วันที่ค้นข้อมูล 10 มกราคม 2555).

ประยงค์ มีใจซื่อ. (2542). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

รังสรรค์ ประเสริฐศรี. (2548). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ : บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า จำกัด.

วัฒนธรรมพื้นฐาน 6 ประการ เพื่อความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : https://www.cpfworldwide.com (วันที่ค้นข้อมูล 10 มกราคม 2555)

สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2541). พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยุกต์. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ.

KTC เขย่า Citibank บัตรเครดิตสายพันธุ์ใหม่ สู้ด้วยความต่าง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.https://www.positioningmag.commagazineprintnews.aspx?id=69743#ixzz1iO4FdAty.(วันที่ค้นข้อมูล 7 มกราคม 2555).

Gareth R. Jones, Jennifer R. George. (2004). Organizational theory, Design and change : Text and cases. Pearson Education Upper Saddle River, NJ.

Joseph W. Weiss. (2001). Organizational behavior and change. West Group Printing : Ohio.

Richard L. Daft. (1999). Leadership theory and practice. The Dryden Press : FL.

Richard L. Daft. (2010). New era of management. China Translation & Printing Services Ltd. China.

Robert Kreitner, Angelo Kinicki. (2007). Organizational behavior. McGraw-Hill/Irwin : China.

Roger Connors, Tom Smith. (2011). Change the culture change the game. Portfolio/Penguin : NY.

Steven L. McShane, Mary Ann Von Glinow. (2005). Organizational Behavior : Emerging realities for the workplace revolution. McGrwa-Hill/Ir win : China.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2011-12-31