การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตร ที่ทำตามการเกษตรอย่างพอเพียงตามแนว พระราชดำริ

ผู้แต่ง

  • เสถียร รุจิวานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเกษตรที่ทำการเกษตรอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ โดยมีพื้นที่ศึกษารวม 8 หมู่บ้านในตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของครัวเรือนเกษตรที่ทำการเกษตรอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ปัจจัยหลักมาจากความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการของศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกประกอบด้วย ส่วนราชการต่างๆที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ ผู้นำชุมชน และสมาชิกของครัวเรือนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ การวิจัยพบว่า ข้อจำกัดและปัญหาอุปสรรคที่สำคัญของโครงการ ได้แก่ แหล่งน้ำและปริมาณน้ำเพื่อทำการเกษตรที่ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และเรื่องค่านิยมของประชาชนบางส่วนในท้องถิ่นที่นิยมอาชีพรับจ้างซึ่งให้ผลตอบแทนที่เร็วกว่า ผลการวิจัยได้นำเสนอปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินโครงการ การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่อการดำเนินโครงการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. (2548). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ม.ป.ท.

เทศบาลเมืองชะอำ. (2553). รายงานกิจการประจำปี 2553. เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. (2550). เอกสารประกอบการฝึกอบรม เกษตรกรตามแนวพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตร ทฤษฎีใหม่”. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.

_____.(2552). แผนปฏิบัติการประจำปี 2552. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.

ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ. (2553). แผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.

_____.(2554). แผนปฏิบัติการประจำปี 2554. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา. (2554). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558. องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2012-08-31