การพัฒนาแผ่นประคบร้อนปลายข้าวเจ้าเคลือบสมุนไพร เพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด

ผู้แต่ง

  • ภัทราวรรณ ภัทรนิตย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผ่นประคบปลายข้าวเจ้าเคลือบสมุนไพรเป็นนวัตกรรมเพื่อการลดอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังพืด 2) ศึกษาประสิทธิภาพในการลดอาการปวดและเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวก่อนและหลังประคบปลายข้าวเจ้าเคลือบสมุนไพร 3) ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการลดอาการปวดและเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวระหว่างแผ่นประคบปลายข้าวเจ้าเคลือบสมุนไพรและแผ่นร้อนไฮดรอคอลเลเตอร์ 4) ศึกษาความปลอดภัยในการลดอาการปวดกล้ามเนื้อและเยื่อพังผืดด้วยแผ่นประคบปลายข้าวเจ้าเคลือบสมุนไพรโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคปวดกล้ามเนื้อและพังผืดบริเวณคอและบ่าอายุระหว่าง 31 -60 ปี จำนวน 30 คนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คนโดยวิธีการสุ่ม กลุ่มควบคุม รักษาด้วยแผ่นร้อน ไฮดรอคอลเลเตอร์  กลุ่มทดลองรักษาด้วยแผ่นประคบปลายข้าวเจ้าเคลือบสมุนไพร ทำการรักษาเป็นเวลา20 นาที ประเมินอาการปวดโดยใช้ Visual analogue scales (VAS) และองศาการเคลื่อนไหว (ROM) ก่อนและหลังการรักษา และประเมินความปลอดภัยหลังการรักษา ผลการวิจัยพบว่าแผ่นประคบปลายข้าวเจ้าเคลือบสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการลดปวดได้มากกว่าและเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวในท่าเอียงคอไปด้านซ้าย  หมุนคอไปด้านซ้าย และหมุนคอไปด้านขวาได้มากกว่าการใช้แผ่นร้อนไฮดรอคอลเลเตอร์ แต่องศาการเคลื่อนไหวในท่าก้มคอ และเอียงคอไปด้านขวาไม่แตกต่างกัน ด้านความปลอดภัยไม่พบอาการแพ้ทั้ง 2 กลุ่ม แต่พบตุ่มพองเล็กน้อย 1 คนในกลุ่มทดลอง

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

กันยา ปาละวิวะน์. (2543). การรักษาด้วยไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด. กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์, 2543.

ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช. (2542). Myofascial pain syndrome a common problem in clinical practice. กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน).

พรรณี ปึงสุวรรณและคณะ. (2552). การเปรียบเทียบผลของความร้อนระหว่างแผ่นประคบร้อนและลูกประคบสมุนไพรต่อการบรรเทาปวดและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด. 2552 ,(21) (มกราคม - เมษายน) : 74-82.

ภานุมาตย์ พัฒโท, นเรศ มีโส, และศิริธร ศิริอมรพรรณ. (2553). การเปลี่ยนแปลงสีและค่าน้ำอิสระของข้าวเคลือบกระเจี๊ยบแดงภายใต้การอบแห้งด้วยอากาศความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 41(41/3) : 189-192.

วัลดา หัสดาลอย. (2550). ผลของชนิดและขนาดของเมล็ดข้าวต่ออุณหภูมิของเมล็ดข้าวในลูกประคบโดยใช้วิธีไมโครเวฟ. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Rachlin ES. (1993). History and physical examination for regional myofascial pain syndrome. In : Rachlin Es, ed. Myofascial pain and fibromyalgia : Trigger point management. ST. Louis Mosby, 1994; 159-72.

Sinclire, M. (2008). Modern hydrotherapy for the massage therapist (Lww Massage Therapy & Bodywork Educational). Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphai.

Yap, E-C. (2007. Myofascial pain- an overview. Annals Academy of Medicine : 36, 1.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2013-04-30