บทบาททุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาเยาวชนสร้างสรรค์

ผู้แต่ง

  • จีรพรรณ นิลทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ

          การศึกษาวิจัยนี้ เพื่อนำเสนอบทบาททุนทางสังคมที่เหมาะสมในการพัฒนาเยาวชนสร้างสรรค์ ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มสถาบันครอบครัว กลุ่มสถาบันศาสนา  กลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มชุมชน กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มสื่อมวลชน และกลุ่มเยาวชน/องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงคุณภาพ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง รวม 22 ราย ใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย การวิจัยเชิงปริมาณเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน จากประชากรในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดนครปฐม จำนวน 400 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และหาค่าอำนาจการทำนายด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสุขภาพจิต.(2552). “สัญญาณเสี่ยง..วัยรุ่น.. “ฆ่าตัวตาย” โครงการสื่อเพื่อสังคม รายการพึ่งพาอาศัย. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 จาก https://www.livetogether.org/content.

คณะผู้นำเยาวชน โครงการฝึกอบรมผู้นาเยาวชน ปี 2553. (มปป.). เปิดมุมมองการพัฒนาชนบทในญี่ปุ่น. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 จาก https://ahph9thi.gotoknow.org.

“โจ๋ไทย” หลงควันบารากู่ อันตรายกว่าบุหรี่ 6 เท่า. (2553, มิถุนายน 1). บ้านเมือง. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 จาก https://www.ryt9.com/s/bmnd/911007.

แฉวัยรุ่นไทยตั้งท้องอันดับ 1 เอเชีย. (2553, ตุลาคม 12).ไทยรัฐ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 จาก www.thairath.co.th/content/edu/118304.

รัศมี ศรคำ. (2552). ภัยค้ามนุษย์ บูม!! ตะลึงพบเยาวชนกว่า 85% ตกเป็นเหยื่อ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 จาก https://www.thaihealth.or.th.

วีรวิทย์ คงศักดิ์. (2554). การขัดเกลาทางสังคมของคนญี่ปุ่น. [ออนไลน์] .สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554 https://www.moralcenter.or.th/ewt_news.php?nid=531&filename=index.

“สธ.เผยโจ๋ไทยดื่ม-สูบพุ่ง”. (2553, กรกฎาคม 28). โพสท์ทูเดย์. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 จาก https://www.posttoday.com/ข่าว/อาชญากรรม-สังคม/41429/28 กค.53.

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2553). บทความพิเศษ แผนฯ 10 มุ่งสร้างความสมดุลและภูมิคุ้มกันสู่สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กรกกาคม 2553 จาก https://www.ryt9.com.

สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. (2552). รูปแบบการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง. กรุงเทพฯ : รุ่งศิลปะการพิมพ์ .

Krejcie, Robert V. & Morgan, Daryle W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3) : 607-610.

Search Institute. (1997,2006). 40 Developmental Assets. [Online]. Retrieved July 1, 2554, from www.search-institute.org.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2013-04-30