โภชนพันธุศาสตร์

ผู้แต่ง

  • ศุภศิษฏ์ อรุณรุ่งสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่ามนุษย์แต่ละคนตอบสนองต่ออาหารที่บริโภคไม่เหมือนกันโภชนพันธุศาสตร์ (Nutrigenomics) จึงเป็นการศึกษาหาปฏิกิริยาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันระหว่างอาหาร (สารอาหาร) กับการแสดงออกของยีน แม้ว่าโภชนพันธุศาสตร์เป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาใหม่แต่โดยหลักการแล้วมีการกล่าวถึงโรคหรือภาวะที่เป็นอันตรกิริยาระหว่างอาหารกับยีนมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ตัวอย่างที่รู้จักกันดี ได้แก่ โรคสมองพรุน (BSE) หรือโรควัวบ้า การกลายพันธุ์ของแบคทีเรียในทางเดินอาหาร และภาวะขาดเอนไซม์แลคเตสในผู้ใหญ่   

          ทุกวันนี้อัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคหัวใจและโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น โดยเชื่อว่าเป็นผลมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป อาหารหรือสารอาหารบางอย่างมีอิทธิพลต่อการแสดงออกของยีนโดยการส่งสัญญาณถึงตัวต้อนรับในนิวเคลียสซึ่งกระทบต่อการสังเคราะห์อาร์เอ็นเอนำรหัส (mRNA) หรือการสังเคราะห์โปรตีน (เอนไซม์) ฮอร์โมนหรือสารตัวกลางต่างๆ เช่นที่พบในยีนที่ควบคุมการสร้างไขมันในผู้ป่วยโรคอ้วน

Downloads

Download data is not yet available.

References

ดรุณี ทันตสุวรรณ. (2546). คำถาม-คำตอบ โรควัวบ้า. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556, จากhttps://www.dld.go.th/home/BSE/bse.html.

ปราถนา พฤกษะศรี. (2544). โรควัวบ้า. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2556, จากhttps://suwan.kps.ku.ac.th/bprdc/upload/BSE.pdf.

รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร (บรรณาธิการ). (2550). โรคอ้วน การเปลี่ยนแปลงทางด้านโภชนาการและชีวเคมี. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.

วรางคณา วารีสน้อยเจริญ. (2553). โภชนพันธุศาสตร์ : วิถีสู่โภชนาการเฉพาะบุคคล. วารสารคลินิกอาหารและโภชนาการ. 4(1) : 15-22. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556, จาก www.med.cmu.ac.th/dept/nutrition/tjcn/.../6%20nutrigenomics.pdf.

อมรา ทองหงษ์, กมลชนก เทพสิทธา, ภาคภูมิ จงพิริยะอนันต์ และ ธนวันต์ กาบภิรมย์. (2555). รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง พ.ศ.2553. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ 2555; 43 (17) : 257-264. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556, จาก https://www.boe.moph.go.th/Annual/AESR2011/index.html.

อรอนงค์ รัชตราเชนชัย. (2555.). Escherichia coli O157:H7. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556, จาก https://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_nih/a_nih_1_001c.asp?info_id=1079.

Beja-Pereira, A., and et al.(2003). Gene-culture coevolution between cattle milk protein genes and human lactase genes. Nat Genet 35 : 311-313. [Online]. Retrieved April 10, 2013, From https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14634648.

Bulhoes, A.C., Goldani, H.A.S., Oliveira, F.S., Matte, U.S., Mazzuca, R.B., and Silveira, T.R. (2007). Correlation between lactose absorption and the C/T-13910 and G/A-22018 mutations of the lactase-phlorizin hydrolase (LCT) gene in adult-type hypolactasia. Brazilian Journal of Medical and Biological Research 40 (11) : 1441-6. [Online]. Retrieved April 10, 2013, From https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100879X2007001100004&lng=en&nrm=iso&tlng=en.

Campbell, C. (2006). The Truth About the China Study. [Online]. Retrieved March 2, 2013, From https://www.cholesterol-and-health.com/China-Study.html.

Corrigan, J.J and Boineau, F.G. (2001). Hemolytic-uremic syndrome. Pediatr Rev 22(11) : 365-9.

Daniel, H. and Wenzel, U. (2006). Nutritional genomics : concepts, tools and expectations. In: Brigelius-Flohe, R. and Joost, H.-G. (eds.), Nutritional genomics:Impact on Health and Diseases, Wiley-VCH,Weinheim. 3-21.[Online]. Retrieved April 11, 2013, From https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2474934/.

Ingram C.J., Mulcare, C.A., Itan, .Y, Thomas, M.G., and Swallow, D.M. (2009). Lactose digestion and the evolutionary genetics of lactase persistence. Hum Genet. 124(6) : 579-91. [Online]. Retrieved April 10, 2013, From https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19034520.

Koeth, R.A., Wang, Z., Levison, B.S., and et al. (2013). Intestinal microbiota metabolism of l-carnitine, a nutrient in red meat, promotes atherosclerosis. Nature Med; DOI:10.1038/nm.3145. Published online 07 April 2013. [Online]. Retrieved April 18, 2013, From https://www.nature.com/nm/index.html.

Mandard, S. and Kersten, S. (2006). Regulation of lipogenic genes in obesity. In: Brigelius-Flohe, R. and Joost, H-G. (eds.), Nutritional Genomics: Impact on Health and Disease, Wiley-VCH, Weinheim, pp.208-219. [Online]. Retrieved April 11, 2013, From https://www.hal.inserm.fr/docs/oo/57/65/47/pdf/Mandard_and_Kersten_2006_HAL_INSERM.pdf.

Mark, W. (2012). What are the symptoms of E. coli 0157:H7 infections?. [Online].Retrieved March 23, 2013, From https://www.medicinenet.com/e_coli__0157h7/page4.htm.

Moss, M. (2010). Salt Sugar Fat : How the Food Giants Hooked America on Junk Food. [Online]. Retrieved April 11, 2013, From https://truth-out.org/video/item/14911-salt-sugar-fat-ny-times-reporter-michael-moss-on-how-the-food-giants-hooked-america-on-junk-food.

Trujillo, E., Davis, C., and Milner, J. (2006). Nutrigenomics, proteomics,metabolomics, and the practice of dietetics. Journal of the American Dietetic Association, 106, 403-413. [Online]. Retrieved March 2, 2013, From https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16503231.

Vesa, T.H, Marteau, P. and Korpela, R. (2000). Lactose intolerance. J Am Coll Nutr 19:165S-175S. [Online]. Retrieved April 10, 2013, From https://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/lactoseintolerance.

World Health Organization. (2003). Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases: Report of a joint WHO/FAO consultation. WHO Technical Report Series, 916. [Online]. Retrieved April 11, 2013, From https://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_916.pdf.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-03-31