การเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์และพระคุณทวิภาค ในเทววิทยาของจอห์น คาลวิน

ผู้แต่ง

  • วิจิตรา อัครพิชญธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          ผู้เชื่อในพระคริสต์ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์และความสัมพันธ์กับพระคุณทวิภาค บางคนเข้าใจว่าเป็นการรวมกันของสาระของมนุษย์กับสาระของพระเจ้า แต่บางคนโต้แย้งว่าเป็นการรวมกันฝ่ายวิญญาณ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ในทัศนะของจอห์น คาลวิน โดยมีหนังสือหลักคำสอนในคริสตศาสนาเป็นแหล่งปฐมภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ตามทัศนะของคาลวิน การรวมกับพระคริสต์อย่างเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเป็นไปอย่างเร้นลับ โดยพันธะแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางความเชื่อพระคุณทวิภาคได้แก่การถูกนับว่าชอบธรรมและการชำระให้บริสุทธิ์ การถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมนั้นเป็นสถานภาพที่พระเจ้าประทานให้เมื่อผู้เชื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์ ส่วนการชำระให้บริสุทธิ์เป็นกระบวนการตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ คนบาปสามารถกลับมาเป็นคนชอบธรรมได้โดยพระคุณของพระเจ้า และไม่ใช่โดยการกระทำความดีใดๆ ของมนุษย์เอง การเสนอแนะคือ เราควรเลิกที่จะจดจ่อที่มนุษย์และการงานของมนุษย์ แต่หันมาจดจ่อที่พระเจ้าและพระคุณของพระองค์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beeke, Joel R.(2008). “Appropriating salvation : The Spirit, faith and assurance, and repentance.” In D.W. Hall & P. A. Lillback (Eds.), Theological guide to Calvin's Institutes : Essays and analysis .Phillipsburg, NJ : P&R., pp. 270-300.

Billings, J. Todd. (2007). Calvin, participation, and the gift : The activity of believers in union with Christ. New York : Oxford University Press.

Calvin, John. (1960). Institutes of the Christian religion. (Ford Lewis Battles, Trans.). John T. McNeill (Ed.). The Library of Christian Classics Vol.XX.Philadelphia: Westminster. (Original Work published 1559).

Chin, Clive S. (2003). “Calvin, mystical union, and spirituality.” Torch Trinity Journal.(6) : 183-209.

Demarest, Bruce. (1997). The cross and salvation : The doctrine of salvation. Wheaton : Crossway Books.

McGinn, Bernard. (1996). “Mysticism”. In Hans Hillerbrand (Ed.). The Oxford encyclopedia of the reformation, vol.3. New York : Oxford University Press, p. 122.

Murray, John. (1955). Redemption : Accomplished and applied. Grand Rapids: Eerdmans.

Niesel, Wilhelm. (1956). The theology of Calvin. Translated by Harold Knight. Philadelphia: Westminster Press.

Parker, T.H. L. (1995). Calvin : An introduction to his thought. London: Geoferey Chapman.

Partee, Charles. (2008). The theology of John Calvin. Louisville, KY : Westminster John Knox.

Tamburello, Dennis E. (1994). Union with Christ : John Calvin and the mysticism of Bernard of Clairvaux. Louisville, KY : Westminster John Knox.

Venema, Cornelis P. (2007). “Calvin's understanding of the 'twofold grace of God' and contemporary ecumenical discussion of the gospel.” Mid-America Journal of Theology. (18) : 67-105.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2014-06-30