การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการวาดภาพลายเส้น

ผู้แต่ง

  • นิตยา เปล่งเจริญศิริชัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การวิจัยเพื่อการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องการวาดภาพลายเส้น มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการโปรแกรมที่ใช้พัฒนาสื่อมัลติมีเดียในเรื่องการวาดภาพลายเส้น และศึกษาประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียในการวาดภาพลายเส้น  กลุ่มประชากรได้แก่นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย จำนวน 33 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่อมัลติมีเดียในการการวาดภาพลายเส้น และแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียด้านองค์ประกอบสื่อมัลติมีเดียในระดับมาก (μ= 4.44, σ= 0.27) ด้านภาพเคลื่อนไหวในระดับมาก (μ= 4.41,  σ= 0.26) ด้านตัวอักษรและสัญลักษณ์ ในระดับมาก (μ= 4.45, σ= 0.29) และด้านการจัดกาเนื้อหาในระดับมากที่สุด (μ= 4.55,  σ = 0.20) และในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียในระดับมาก (μ=4.46, σ=0.26) การวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ในการวาดภาพลายเส้น มีความเหมาะสมสำหรับผู้เรียนโดยการออกแบบบทเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาการวาดภาพลายเส้น มีการใช้รูปภาพและภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสมซึ่งแสดงขั้นตอนการวาดภาพจริงพร้อมข้อความและเสียง จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะการวาดของตนเองได้ทุกเวลาโดยไม่จำกัดสถานที่ 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤษฎิ์ ภู่ศิริมงคล. (2554). บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบจำลองสถานการณ์ เรื่องระบบนิเวศน์ป่าชายเลน สำหรับนิสิตปริญญาตรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท (ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา). คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

เฉลิมขวัญ สุปิงคลัด. (2557). งานวาดเส้น. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2557, จาก https://flipartsclassroomthailand.wordpress.com/งานวาดเส้น/

ณัฐกร สงคราม. (2554). การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ. (2546). Multimediaฉบับพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการพิมพ์.

ไพโรจน์ ตีรณธนากุลและคณะ. (2554). เทคนิคการผลิตบทเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อการศึกษาทางไกลบนอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.

ยุทธพิชัย เขาแก้ว. (2550). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่ององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. หลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุชา กุลกิติเกษ. (2551). บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการวาดเส้นสร้างสรรค์สําหรับนักเรียนช่วงชั้น 4. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Best, John W. (1997). Research in Education. New Jersey : Prentice Hell, lnc.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-09-30