การพัฒนาโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผสานเชิงวัฒนธรรม ในจังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • หิรัญญา กลางนุรักษ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผสานเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐมและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผสานเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐมโดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงวัฒนธรรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงวัฒนธรรม และสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ทดลองใช้โปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผสานเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐมเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกตุ การสัมภาษณ์ การสำรวจภาคสนามและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยแบบกึ่งทดลอง ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณา

           ผลการศึกษาสรุปว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงวัฒนธรรมที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีชื่อเสียงโดยพิจารณาจากคะแนนความถี่ที่ถูกเลือก ได้แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 5 แหล่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ศูนย์สุขภาพเชตวัน ศูนย์การแพทย์แผนไทย โรมแรมเวล ซาวน่าแอนสปา และ โรงพยาบาลดอนตูม แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 5 แหล่ง ได้แก่ องค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ สามพรานริเวอร์ไซด์ วัดไร่ขิง และวัดพระประโทนเจดีย์ และผู้วิจัยได้ผสานเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงวัฒนธรรม จำนวน 2 เส้นทางคือ เส้นทางที่ 1 องค์พระปฐมเจดีย์ - พระประโทนเจดีย์ - โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นเส้นทางที่ 2 สามพรานริเวอร์ไซด์ - เวลซาวน่า - องค์พระปฐมเจดีย์ผลการประเมินความพึงพอใจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผสานเชิงวัฒนธรรมโดยผลการประเมินเส้นทางที่ 2 นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากกว่าเส้นทางที่ 1 โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.51 หมายถึงระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

References

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2558). ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558, จาก https://thai.tourismthailand.org/.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย .(2557). คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ.

ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว. (2556). ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558, จาก https://tourism-dan1.blogspot.com/.

ชุดา ศิริไพบูลย์สินธ์. (2549). การประเมินศักยภาพและการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม. โครงการทางวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เชตวันรีทรีท รีสอร์ท. (2558). ประวัติและกิจกรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558,จาก https://travel.mthai.com/region/central/66830.html.

บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด. (2558). แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558, https://www.kasikornresearch.com/TH/Pages/Default.aspx.

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ : เพรสแอนด์ดีไซน์.

พระราชวังสนามจันทร์. (2558). ประวัติและกิจกรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558, จาก https://www.paiduaykan.com/76_province/central/nakhonpathom/sanamjun.html.

พระประโทนเจดีย์. (2558). ประวัติและกิจกรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 , จาก https://www.oocities.org/prapatone/templehist.html.

ภัคณิษา อภิศุภกรกุล และกุลกันยา ศรีสุข. (2549). โครงการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับเทศกาลการท่องเที่ยวประจำปีในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานใต้. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง, สุจิณณา พานิชกุล และปัทมา จันทรวิโรจน์. (2547). เส้นทางการท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์. ใน ทวีป ศิริรัศมี (บก). รวมบทความวิจัยการท่องเที่ยว : ชุดโครงการนโยบายและแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2547. นนทบุรี.

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น. (2558). ประวัติและกิจกรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558, จาก https://luangphopern-hospital.com/main.php.

โรงแรมเวล. (2558). ประวัติและกิจกรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558,จาก https://www.whale.co.th/.

โรงพยาบาลดอนตูม. (2558). ประวัติและกิจกรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558,จาก https://www.dontumhospital.com/ .

สามพรานริเวอร์ไซด์. (2558). ประวัติและกิจกรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558,จาก https://www.sampranriverside.net/about-us/tourist-attraction-around-bangkok/.

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม. (2557). เที่ยวนครปฐม ใกล้กรุงเทพฯ. นครปฐม.

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2551). คู่มือแนวทางการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม. (2558). ประวัติและกิจกรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558, จาก https://www.nkppao.go.th/content-18-275.html.

องค์พระปฐมเจดีย์. (2558). ประวัติและกิจกรรม. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558, จาก https://www.dhammathai.org/watthai/central/watprapathomchedi.php.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-09-30