การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และ 2) ออกแบบและพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  และดำเนินการออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ช่วงที่ 2 นำโปรแกรมบัญชีที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้วไปติดตั้ง ทดสอบระบบ และประเมินระบบ โดยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 30 คน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ

          ผลการวิจัย พบว่า 1) เหรัญญิกกลุ่มเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และเสนอต่อประธานกลุ่มเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและรับทราบ ซึ่งปัญหาคือเหรัญญิกไม่มีความรู้ด้านการทำบัญชีเพียงพอ และ2) กลุ่มมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน และจะทำการสรุปยอดรายรับและรายจ่ายตอนสิ้นเดือน ซึ่งปัญหาคือระบบบัญชีไม่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมดของกลุ่ม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบและพัฒนาระบบบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ 1) โปรแกรม Adobe Dreamweaver ในการออกแบบและจัดทำเว็บไซด์  2) โปรแกรม AppServe ใช้สำหรับสร้าง แก้ไขและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ลงฐานข้อมูล ทำให้ได้โปรแกรมระบบบัญชีสำหรับวิสาหกิจชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระบบหลัก ได้แก่ 1) ระบบซื้อ 2) ระบบขาย 3) ระบบเงินสดรับ-จ่าย 4) ระบบบัญชีทั่วไป และ 5) ระบบสินค้าคงเหลือ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร. (2557). การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557, จาก https://www.sceb.doae.go.th.

กุสุมา ดำพิทักษ์. (2552). การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP กรณีศึกษากลุ่มอาหาร จังหวัดปทุมธานี. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

กุสุมา ชูเกียรติวงศ์กุล. (2553). การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนตูลเครื่องสำอางสมุนไพร. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.

ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2552). คู่มือจัดการฐานข้อมูล MySQL. กรุงเทพ : ซัคเซส มีเดีย.

ซอฟต์แวร์พาร์คไทยแลนด์. (2557). แผนภาพวงจรการพัฒนาระบบ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557, จาก https://www.swpark.or.th/sdlcproject/index.php/component/content/article/14-sample-data-articles/87-2013-08-09-08-39-48.

ดลยา ไชยวงศ์. (2552). ระบบบัญชีการเงินที่เหมาะสมของโครงการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารและจัดการฟาร์มสุกร. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. (2554). คู่มือเรียน วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.

บริษัท นาโนซอฟต์แอนด์โซลูชัน. (2557). การวางระบบบัญชี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557, จาก https://nanosoft.co.th/maktip9.htm.

บัญชา ปะสีละเตสัง. (2553). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และDreamweaver. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ลำไย เทียมมล. (2558). ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558, จาก https://www.krutechnic.com/files/unit1.pdf

วัชรี ฮั่นวิวัฒน์. (2554). ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช. การค้นคว้าอิสระ. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ และสุภชัย พาหุมันโต. (2553). การศึกษาระบบบัญชี สำหรับกลุ่มผู้ผลิตโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อการ. 6(1) : 75-89.

ศุภชัย เทศทอง. (2551). คู่มือการใช้งาน Microsoft Visio 2007. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สวัสดีไอที.

สภาวิชาชีพบัญชี. (2556). ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 29/2556 เรื่องมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่องการนำเสนองบการเงิน. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557, จาก https://www.fap.or.th/index.php?lay=show&ac=article&Id =539668893&Ntype=18.

สมศักดิ์ โชคชัยชุติกุล. (2553). คู่มือการออกแบบระบบงานฐานข้อมูล. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น.

สุพัตรา บุญมาก. (2552). ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ และนภา นาคแย้ม. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีของสำนักงานรับจัดทำบัญชี กรณีศึกษา สำนักงานบัญชี จังหวัดนครปฐม. นครปฐม : มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

อรุษ คงรุ่งโชค. (2551). ระบบสารสนเทศทางการบัญชี. กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด.

ไอทีแอดเวน (2557). โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557, จาก https://www.itac.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=54.

Barry E. Cushing, Marshall B. Romney. (1993). Accounting information systems. 6th edition. Addison-Wesley-Publishing Company. United State of America.

Fred Phillips, Robert Libby, Patricia A. Libby. (2006). Fundamentals of financial accounting. The McGraw-Hill Companies, Inc. New York.

James A, O'Brien, George M. Marakas. (2007). Introduction to information system. 13th edition. The McGraw-Hill Companies, Inc. New York.

Robert L. Hurt. (2010). Accounting information systems. 2nd edition. The McGraw-Hill Companies, Inc. New York.

Romney, M., and P. Steinbart. (2006). Accounting information systems. NJ : Pearson, Inc. New Jersey.

Ronald W. Hilton. (2005). Managerial accounting. The McGraw-Hill Companies, Inc. New York.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-09-30