วิถีสู่ความเป็นเลิศ

ผู้แต่ง

  • ฐาปนา บุญหล้า มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          บริบทการค้ายุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงทั่วโลกไร้ขอบเขตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารและการจัดการองค์กรจึงต้องปรับตัวพัฒนาตนเองและองค์กรให้มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า สามารถแข่งขันได้และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน

          จุดเริ่มต้นในการพัฒนาองค์กรที่ดีที่สุด จำเป็นต้องเริ่มที่การพิจารณาประเด็นสำคัญของตนเองด้วยการใช้เครื่องมือที่ได้คุณภาพในการตรวจประเมินตนเอง (Self assessment) ในที่นี้ขอนำเสมอเกณฑ์ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA : Thailand Quality Award) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งพัฒนามาจากแนวทางของรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับดำเนินการสู่ความเป็นเลิศประกอบด้วย 7 เกณฑ์ได้แก่ ภาวะผู้นำ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด สารสนเทศและการวิเคราะห์ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ

Downloads

Download data is not yet available.

References

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2545). การสร้างแบบประเมินตนเอง. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

Baldrige National Quality Program (2003). Criteria for Performance Excellence, National Institute of Standards and Technology.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2015-09-30