การพัฒนาภาวะผู้นำคริสเตียน

ผู้แต่ง

  • วิจิตรา อัครพิชญธร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

ผู้นำคริสเตียน, การพัฒนาภาวะผู้นำ, ผู้นำแบบผู้รับใช้, ผู้นำแบบพระคริสต์

บทคัดย่อ

          ทุกวันนี้การประกาศพระกิตติคุณของคริสเตียนเป็นไปอย่างรวดเร็วมีการก่อตั้งคริสตจักรใหม่มากมายทำให้ความต้องการผู้นำที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย แต่ในความเป็นจริง กลับพบว่า การพัฒนาภาวะผู้นำยังคงเป็นไปอย่างช้าๆ ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตการขาดผู้นำที่เข้มแข็ง ซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของคริสตจักรในระยะยาว ดังนั้น การพัฒนาภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข บทความนี้กล่าวถึงความสำคัญของการพัฒนาภาวะผู้นำนิยาม และความหมายของผู้นำคุณลักษณะของผู้นำ บทบาทของผู้นำ การพัฒนาผู้นำแบบทั่วไป และการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้และการพัฒนาผู้นำแบบพระคริสต์โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้แนวทางในการพัฒนาผู้นำคริสตจักรพื้นฐานของพระคริสตธรรมคัมภีร์ และมีความคาดหวังว่าในอนาคตคริสตจักรจะมีผู้นำคริสเตียนที่มีภาวะการนำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าบนโลกนี้

Downloads

Download data is not yet available.

References

ไมเออร์,จอยส์. (2006). กระบวนการสร้างผู้นำ: หลักสำคัญเพื่อการเป็นผู้นำตามแบบที่พระเจ้าต้องการ. แปลโดย สิริรัตน์ ภู่ชัย. เชียงราย: เฟื่องฟ้าการพิมพ์.

Bennett, D. W. (2005). A call to develop Christ-like leaders. Lausanne Occasional Paper No. 41. Presentedat the 2004 Forum for World Evangelization hosted by the Lausanne Committee for World Evangelization in Pattaya, Thailand, September 29 to October 5, 2004.

Church Central. (2009, June). How to develop leaders in your church. OnlineLeadership Journal. Retrieved 23, 2016, from https://www/ christianitytoday.com/le/2009.

Collahan, K. L. (1990). Effective church leadership: Building on the twelve keys. San Francisco, CA:Harper & Row.

Gardner, J. W. (1986). The nature of leadership: Introductory considerations.Washington, D.C. : Independent Sector.

Hutchison, J. C. (2009). Servanthood: Jesus' countercultural call to Christian leaders.Bibliotheca Sacra, 166(661): 53-69.

Lim, S. G., and Lim, J. H. (2014). The leader, the teacher & you: Leadership through the third generation. Singapore: World Scientific Publishing.

Means, J. E. (1993). Leadership in Christian ministry. Grand Rapids, MI: Baker Book House.

Oates, W. E. (1987). The Marks of a Christian Leader. Southwestern Journal of Theology, 29(2):19-22.

Shallenberger, S. R. (2015). Becoming your best: The 12 principles of highly successful leaders. New York: McGraw Hill Education.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-31