ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย

ผู้แต่ง

  • เนตรชนก ศรีทุมมา มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          แนวคิดภาวะผู้นำใฝ่บริการเป็นแนวคิดที่มี  พื้นฐานของการทำงานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีพฤติกรรมที่เน้นด้านคุณธรรม การดูแลเอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน และการมุ่งพัฒนาให้เพื่อนร่วมงานมีความเจริญงอกงาม ซึ่งทำให้ทุกคนในทีมมีศักยภาพและจะทำให้องค์กรมีประสิทธิผล

          กลุ่มการพยาบาลเป็นองค์กรหนึ่งในโรงพยาบาลที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริการสุขภาพ และเป็นองค์กรที่มีบุคลากรจำนวนมากที่สุดในโรงพยาบาล ถึงร้อยละ 70 ของบุคลากรสุขภาพทั้งหมด และพบว่า ร้อยละ 90 ของการให้บริการในโรงพยาบาลเป็นบริการที่จัดให้โดยพยาบาลหรือมีพยาบาลเข้าไปมีส่วนร่วมกลุ่มการพยาบาลประกอบด้วย หอผู้ป่วยต่างๆ ที่ให้บริการกับผู้ป่วยและครอบครัวโดยตรง หอผู้ป่วยเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งที่จะส่งผลให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีของกลุ่มการพยาบาล ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลในที่สุด เนื่องจากผลผลิตของโรงพยาบาลร้อยละ 50 เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลในระดับหอผู้ป่วย หัวหน้าหอผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นมีหน้าที่บริหารจัดการให้หอผู้ป่วยมีประสิทธิผล หัวหน้าหอผู้ป่วยจึงเป็นผู้ที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับหอผู้ป่วย เป็นผู้กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีม การดูแลเอาใจใส่ผู้ร่วมงาน และมุ่งพัฒนาพยาบาลทุกคนในหอผู้ป่วยให้มีศักยภาพ ซึ่งจะทำให้หอผู้ป่วยมีประสิทธิผลและผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง, เนตรชนก ศรีทุมมา และนงลักษณ์ จินตนาดิลก. (2556). สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 20 (1): 1-15.

ชัยเศฎฐ์ พรหมศรี (2549). สุดยอดผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร: ธรรกมลการพิมพ์.

ณัฎชากรณ์ เทโหปการและสุชาดา รัชชุกุล (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้ให้บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคใต้. วารสารกองการพยาบาล. 36(3): 1-17.

เนตรชนก ศรีทุมมา, จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง, นงลักษณ์ จินตนาดิลก. (2558). คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 21(3): 440-455.

สํานักการพยาบาล. (2548). หลักสูตรการบริหารการพยาบาลแนวใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรมการแพทย์. กระทรวงสาธารณสุข.

สุนีย์พร แคล้วปลอดทุกข์ และสุชาดา รัชชุกูล (2552). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย การบริหารผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานการพยาบาลกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป. วารสารกองการพยาบาล. 36(2): 15-28.

อัครินทร์ ภักดี พูลสุข หิงคานนท์ และปกรณ์ ประจัญบาน (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำใฝ่บริการกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ. 9(3): 78-85.

Ahmed, S., Akkadechanunt, T. & Chontawan, R. (2015). Servant Leadership of Head Nurses and Job Satisfaction among Staff Nurses in Medical College Hospitals, Dhaka, the People's Republic of Bangladesh. Nursing Journal, 42: 136-148.

Covey, S. R. (2001). Foreword. In R. K. Greenleaf. 2002 Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness. Mahwah, NJ: Paulist Press.

Daft (2005). The Leadership Experience, 5 Edition. Thomson: South-Western.

Den Hartog, D.N. & Koopman, P.L. (2001). Leadership in Organizations. In N. Anderson, D.S. Ones, H.K. Sinangil, and C. Viswesvaran, (Ed.). Handbook of Industrial, Work and Organizational Psychology. vols. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 166-187.

DuBrin, A.J. (2015). Leadership Research Finding, Practice, and Skills. 8 edition. New York: Houghton Miffin Company.

Greenleaf, R. K. (2002). Servant Leadership: A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness 25 Anniversary Edition. New York: Poulist Press.

Greenleaf, R. K. (2003). The Servant-Leader within: A Transformative Path. New York: Paulist Press.

Greenleaf, R. K. (2008). What is Servant Leadership?. [Online]. Available from: https://www.greenleaf.org/index.html [April 30, 2016].

Hill, L. W. C., and McShane, L. S. (2008). Principle of Management. New York: McGraw-Hill.

Irving, Justin. A., & Longbotham, Gail. J. (2007). Team effectiveness and six essential servant leadership themes: A regression model based on items in the Organizational Leadership Assessment. International Journal of Leadership Studies. 2(2): 98-113.

Kinicki, A., and Kreitner (2008). Organizational Behavior key Concepts, Skills and Best Practices. 4 edition. New York: McGraw-Hill.

Laub, J. (2004). Defining Servant Leadership: A Recommended Typology for Servant Leadership Studies. Proceedings of the 2004 Servant Leadership Research Roundtable. Retrieved September 25, 2008 September 25, 2008, from Utilizing the Organizational Leadership Journal of Management and Marketing Research 122 https://www.regent.edu/acad/global/publications/sl_proceedings/2004/laub_definin g_servant.pdf

McCann, J. T., Graves, D. & Cox, L. (2014). Servant Leadership, Employee Satis faction, and Organizational Performance in Rural Community Hospitals. International Journal of Business and Management. 9 (10): 28-38.

Neil, M.W. & Saunder, N.S.(2008). Servant Leadership: Enhancing Quality of Care and Staff Satisfaction. Journal of Nursing Administration.38(9): 395-400.

Page, D., & Wong, T. P. (2003). Servant leadership: An opponent-process model and the revised servant leadership profile. Servant Leadership Research Roundtable. Regent University School of Leadership Studies, Virginia Beach, VA.

Page, D. (2009). Servant empowered leadership: a hands-on guide to transforming you and your organization. Langley, BC: Power to Change Ministries, Inc.

Patricia S. Yoder-Wise & Karren E. K.. (2006). Beyond Leading and Managing: Nursing Administration for the Future, Mosby.

Peterson, S. J., Galvin, B. M., & Lange, D. (2012). CEO servant leadership: Exploring executive characteristics and firm performance. Personnel Psychology, 65(3): 565-596.

Robbin, S. P.& Judge, T. A. (2007). Organizational Behavior. 12 edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Schermerhorn, J. R., Jr., Hunt, J. G. & Osborn, R. N. (2012). Organizational Behavior. 12 edition. New York: John Wiley & Sons.

Schermerhorn, J. R. (2013). Management. 12 edition. New York: John Wiley & Sons.

Spears, L.C. (2004). Practicing Servant Leadership. Leader to Leader. (34): 7-11.

Swansburg, R. C. & Swansburg, R. J. (2002). Introduction to Management and Leadership for Nurse Managers. 3 edition. Boston: Jones & Bartlett International.

Yukl, G. A. (2012). Leadership in Organization. 8 edition. New Jersey: Prentice-Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-09-30