เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงานพัสดุของสถาบันอุดมศึกษา

ผู้แต่ง

  • ฐิติรัตน์ จันทร์ดารา มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

          ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการบริหารงานพัสดุตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การควบคุมและการแจกจ่าย การดูแลบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเวลา งบประมาณและบุคลากรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาได้มากขึ้น การที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักบริหารการพัสดุควรยึดหลักการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งเงื่อนไขด้านงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารงานพัสดุมีความคุ้มค่า คุ้มทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันอุดมศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชนาธิป แก้วบ้านดอน. (2560). ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560,จาก https://www.gotoknow.org/posts/560775.

พัทยา คำมุงคุณ. (2555). การประเมินผลการบริหารงานพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เพียรชัย คำสะอาด. (2552). สภาพและปัญหาการบริหารจัดการงานพัสดุ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ภาวิณี แสงพิงค์. (2553). การใช้บริการงานพัสดุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยแม่โจ้. วิทยานิพนธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

สวัสดิ์ เชาวกุล. (2555). การจัดการงานพัสดุในองค์การสารสนเทศ. ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการองค์การสารสนเทศ หน่วยที่ 8-15. พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สาธิมา ชลศิริ. (2558). การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการคลังและพัสดุในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สาริสา จันทรสาขา. (2554). สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

E-office service. (2017). ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ของ CryptBot Hi-Secure e-Office. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560,จาก https://www.eofficeservice.com/advantages.asp.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-06-30