การเตรียมจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล: แนวคิดและแนวปฏิบัติทางการพยาบาล

ผู้แต่ง

  • นงพิมล นิมิตรอานันท์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

บทคัดย่อ

           การเตรียมจำหน่ายจากโรงพยาบาลเป็นบริการสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการดูแลต่อเนื่อง เป็นบริการแบบร่วมมือกันระหว่างทีมสุขภาพและผู้รับบริการที่ต้องจัดให้กับผู้ป่วยโดยเร็วตั้งแต่เริ่มรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล การทบทวนความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้ได้รูปแบบบริการแบบใหม่นับเป็นประเด็นสำคัญสำหรับพยาบาลวิชาชีพและทีมสุขภาพ พยาบาลวิชาชีพมีความรับผิดชอบโดยตรงในการระบุข้อจำกัดและโอกาสที่ดีใน การพัฒนากระบวนการเตรียมจำหน่ายฯ อย่างสร้างสรรค์  พยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านโดยผู้ป่วยและญาติมีความสามารถในการจัดการดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี การวางแผนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น        

           บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการของการเตรียมจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลรวมทั้งข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติทางคลินิคเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Allen, J., Hutchinson, A.M., Brown, R. & Livingston, P.M. (2014). "Quality care outcomes following transitional care interventions for older adult people from hospital to home: a system atic review". BMC Health Services Research. 14(346): 1-18.

An, D. (2014). "Cochrane review brief: discharge planning from hospital to home". The Online Journal of Issues in Nursing. 20(2).

Bauer, M., Fitzgerald, L., Haesler, E. & Manfrin, M. (2009). "Hospital discharge planning for frail older people and their family. Are we delivering best practice? A review of the evidence". Journal of Clinical Nursing.18: 2539-2546.

Carroll, A. & Dowling, M. (2007). "Discharge planning: communication, education and patient participation". British Journal of Nursing.16(14): 882-886.

Hickman, L., Newton, P., Halcomb, E.J., Chang, E. & Davidson, P. (2007). "Best practiceinterventions to improve the management of older people in acute care settings: a literature review". Journal of Advanced Nursing. 60(2): 113-126.

Holland, D.E.& Harris, M.R. (2007). "Discharge planning, transitional care, coordination of care, and continuing care: clarifying concepts and terms from the hospital perspectives". Home health care services quarterly. 26(4): 3-19.

Jacob, L. & Poletick, E.B. (2008). "Systematic review: predictors of successful transition tocommunity - based care for adults with chronic care needs".Care Management Journals. 9(4): 154-165.

Laugaland, K., Aase, K. & Barach, P. (2012). "Interventions to improve patient safety intransitional care - a review of the evidence". Work. 41 Suppl. 1: 2915-2924.

Lin, C.J., Cheng, S.J., Shin, S.C., Chu, C.H. & Tjung, J.J. (2012). "Discharge planning".International Journal of Gerontology. 6: 237-240.

Maramba, P.J., Richards, S. & Larrabee, J.H. (2004). "Discharge planning process: Apply a model for evidence- based practice". Journal of Nursing Care Quality.19(2): 123-129.

McKenna, H., Keeney, S., Glenn, A. & Gordon, P. (2000). "Discharge planning: an exploratory study". Journal of Clinical Nursing.9(4): 594-601.

Nosbusch, J.M., Weiss, M.E., & Bobay, K.L. (2010). "An integrative review of the literature onchallenges confronting the acute care staff nurse in discharge planning". Journal of Clinical Nursing.20: 754-774.

Rorden, J.W. & Taft, E. (1990). Discharge planning guide for nurses. Philadelphia, PA.: W.B.Saunders.

Royal College of Nursing. (2015)."Discharge planning". Guideline 4 Day surgery information. www.rcn.org.uk/-/..../royal-college-of-nursing/.../pub-004465.pdf August, 2015.

Shepperd, S., Lannin, N.A., Clemson, L.M., McCluskey, A., Cameron, I.D. & Barras, S.L. (2013)."Discharge planning from hospital to home". Cochrane Database of systematicreviews, Issues 1; No. CD000313.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-09-30