ผลของการนวดต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวขณะนั่ง ในคนที่มีกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างไม่สมดุลแบบ LOWER-CROSSED SYNDROME TYPE B

ผู้แต่ง

  • อาริสร์ กาญจนศิลานนท์ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

การนวด, มุมกระดูกสันหลังส่วนเอว, ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ, Lower-crossed syndrome type B

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของการนวดต่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวขณะนั่งในคนที่มีกล้ามเนื้อรยางค์ส่วนล่างไม่สมดุลแบบ Lower-crossed syndrome type B วิธีการทดลอง ผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 48 คน จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด จากนั้นผู้เข้าร่วมวิจัยจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ 1 (home program) กลุ่มทดลองที่ 2 (home program ร่วมกับการนวด) และกลุ่มควบคุม โดยผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนได้รับการประเมินความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้วยวิธี Sit and reach test และมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวด้วยกล้องวีดิโอบันทึกภาพ สถิติ One way repeated measures ANOVA ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจัย กลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 (p<0.05) กลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในสัปดาห์ที่ 1, 2, 3 และ 4 (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม พบว่า มุมกระดูกสันหลังส่วนเอว หลังการทดลองในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ในกลุ่มทดลองที่ 2 มีค่ามุมโค้งงอน้อยกว่ากลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สรุปผลการวิจัย การนวดและ/หรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่งผลให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นและมุมกระดูกสันหลังส่วนเอวขณะนั่งมีการโค้งงอลดลง

Downloads

Download data is not yet available.

References

สรายุธ มงคล, กนกทิพย์ สว่างใจธรรม และวาสนา เนตรวีระ. (2556). ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ Uppper trapezius: การศึกษานำร่อง. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด, 25(1), 87-95.

สุพิตร สมาหิโต และคณะ. (2556). คู่มือแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย สำหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 ปี. กรุงเทพ: สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา.

Arab, M., Soleimanifar, M., & Nourbakhsh, R. (2019). Relationship between hip extensor strength and back extensor length in patients with low back pain: A cross-sectional study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 42(2), 125-131.

Arnold. N., & Jouko, K. (2014). Stretching anatomy. United States of America: Human Kinetics.

Beck, F. (2010). Theory and practice of therapeutic massage. New York: Milady.

Bridger, S., Groom, R., Jones, H., Pethybridge, J., & Pullinger, N. (2002). Task and postural factors are related to back pain in helicopter pilots. Aviation Space Environmental Medicine, 73(8), 805-811.

Borman, P., Trudelle, E., & Smith, S. (2011). Effect of stretch positions on hamstring muscle length, lumbar flexion range of motion, and lumbar curvature in healthy adults. Physiotherapy Theory and Practice, 27(2), 146-154.

Dryden. T., & Moyer, C. (2012). Massage Therapy: Integrating Research and Practice. IIIinois: Human Kinetics.

Johnson, J. (2011). Deep tissue massage hands-on guides for therapists. United States of America: Human Kinetics.

Key, J., Clift, A., Condie, F., & Harley, C. (2008). A model of movement dysfunction provides a classification system guiding diagnosis and therapeutic care in spinal pain and related musculoskeletal syndromes: A paradigm shift-Part 2. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 12(2), 105-120.

Kuo, L., Tully, A., & Galea, P. (2008). Skin movement errors in measurement of sagittal lumbar and hip angles in young and elderly subjects. Gait and Posture, 27(2), 264-270.

Laure, G., David, M., Philippe, V., & Sebastien, L. (2013). Viscoelastic properties of the human sternocleidomastoideus muscle of aged woman in relaxation. Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 27, 77-83.

Lee, H., Park, Y., & Yoo, G. (2011). Changes in craniocervical and trunk flexion angles and gluteal pressure during VDT work with continuous cross-legged sitting. Journal Occupational Health, 53(5), 350-355.

Maria, H., Tiffany, F., Josh, K., & Hillary, T. (2001). Lower back pain is reduced and range of motion increased after massage therapy. International Journal of Neuroscience, 106(3), 131-145.

Neumann, D. A. (2017). Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundations for Physical Rehabilitation. Missouri: Mosby.

Oatis, C.A. (2008). Kinesiology: The mechanics and pathomechanics of human movement (2nd ed.). India: Lippincott Williams and Wilkins.

Page. P., Frank. C., & Lardner, R. (2010). Assessment and Treatment of Muscle Imbalance: The Janda Approach. United States of America: Human Kinetics.

Penas, L., Blanco, A., Carnero, F., & Page, M. (2006). The immediate effect of ischemic compression technique and transverse friction massage on tenderness of active and latent myofascial trigger points: a pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 10(1), 3-9.

Ruas, V., & Viera, A. (2017). Do Muscle Strength Imbalances and Low Flexibility Levels Lead to Low Back Pain? A Brief Review. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 29(2), 1-9.

Sefton, M., Yarar, C., Carpenter, M., & Berry, W. (2011). Physiological and clinical changes after therapeutic massage of the neck and shoulders. Manual therapy, 16(5), 487-94.

Simon, G. (2002). Understanding effective treatment of myofascial trigger points. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 6(2), 81-88.

Stacey, H., Mario, S., Katie, W., Dario, C., Thamir, A., & David, B. (2010). Short-duration massage at the hamstrings musculotendinous junction induces greater range of motion. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(7), 1917-24.

Then, C., Vogl, J., & Silber, G. (2012). Method for characterizing viscoelasticity of human gluteal tissue. Journal of biomechanics, 45(7), 1252-1258.

Weerapong, P., Hume, A., & Kolt, S. (2005). The mechanisms and effects of massage. Journal of Sports Medicine, 35(3), 236-254.

Whitney, L. (2009). Orthopedic massage theory and technique. United States of America: Mosby Elsevier.

Wiltshire, V., Poitras, V., Pak, T., Rayner, J., & Tschakovsky, E. (2010). Massage impairs postexercise muscle bloodflow and “lactic acid” removal. Medicine and Science in Sports and Exercise, 42(6), 1062-1071.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-15