ออกแบบโมเดลธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

ผู้แต่ง

  • ดวงสมร มะโนวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดย่อ

            บทความนี้ นำเสนอถึงขั้นตอนการออกแบบโมเดลธุรกิจแคนวาสให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการอธิบายความหมาย ของทฤษฎี การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมแบบจำลองแรงผลักดัน 5 ประการ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจำกัด และการจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่นำผลการวิเคราะห์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในขบวนการออกแบบโมเดลธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผู้ประกอบการอาศัยเครื่องมือต่างๆ นี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ เพราะปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้ประกอบการรายใดมีโมเดลธุรกิจที่ดีและสามารถใช้งานได้จริงก็สามารถแข่งขันในตลาด ได้อย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. (2558) โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. กรุงเทพ: กระทรวงอุตสาหกรรม.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2558). "อนาคตเศรษฐกิจโลก". วารสารเศรษฐศาสตร์รามคำแหง. 1(2) : 1-8.

พฤทธิ์ เทศจีบ. (2552). "การถดถอยขององค์การและแนวทางปรับตัวสู่ความเป็นเลิศ". วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 29(3) : 206-208.

มรกต กำแพงเพชร. (2551). "แผนธุรกิจเข็มทิศสู่ความสำเร็จ". วารสารฟาร์อีสเทอร์น. 2(1) : 44-49.

Carlile, P. (2002). "A pragmatic view of knowledge and boundaries: Boundary objects in new product Development". Organization Science. 13(4) : 442-455.

Chesbrough, H. (2010). "Business model innovation: Opportunities and barriers". Long Range Planning. 43(2/3) : 354-363.

Harris, E and R Woolley. (2009). "Facilitating innovation through cognitive mapping of uncertainty". International Studies of Management and Organization. 39(1) : 70-100.

Hong ,Y. Ching . & Clemens, F. (2013). "Criticisms, Variations and experiences with Business Model Canvas". European Journal of Agriculture and Forestry Research. 1(2) : 26 -37.

Magretta J . (2002). Why business models matter. Harvard Business Review. Massachusetts: Harvard Business Publishing.

Michael, E. Porter. (1998). Competitive Advantage of Nation. New York : The Free Press.

Martin, J. E. , Friederike. H., & Sabrina, B. (2011). "New Business Models through Collaborative Idea Generation". International Journal of Innovation Management. 15(6) : 1323-1341.

Osterwalder, A. , & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. New Jersey : John Wiley & Sons.

Spanz, G. (2012). Startup best practice: Business Model Canvas. Ventureworks Blog. [Online].Retrieved December 17, 2016, from https://blog.ventureworks.ch/post/18727255435.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-31