รูปแบบการเรียนรู้ของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์แบบร่วมมือกันบนคลาวด์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบกำกับตนเอง

ผู้แต่ง

  • สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

คำสำคัญ:

แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์, การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน, เทคโนโลยีแบบคลาวด์, ทักษะการเรียนรู้ แบบกำกับตนเอง

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ แบบร่วมมือกันบนคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ แบบกำกับตนเอง (2) ประเมินรูปแบบการเรียนรู้ของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์แบบร่วมมือกันบนคลาวด์  เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบกำกับตนเอง วิธีดำเนินการวิจัย (1) การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ฯ มี 3 ขั้นตอน คือการวิเคราะห์บริบทการเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ และการออกแบบรูปแบบการเรียนการรู้ (2) การประเมินรูปแบบการเรียนรู้มี 2 ขั้นตอนคือสร้างเครื่องมือสำหรับประเมินรูปแบบการเรียนรู้และนำแบบประเมินที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบการเรียนรู้จำนวน 9 คน  ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) อาจารย์มอบหมายประเด็นปัญหาแก่ผู้เรียน  และกลุ่มผู้เรียนจะคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม (2) หัวหน้ากลุ่มนำประเด็นมาวิเคราะห์และวางแผนการอภิปรายกลุ่มออนไลน์ (3) หัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มดำเนินการอภิปรายกลุ่มออนไลน์ (4) หัวหน้ากลุ่มอัพโหลดวิธีแก้ปัญหาเข้าแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์ 5) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์อีกครั้งก่อนส่งให้อาจารย์ตรวจ และ (6) อาจารย์ประเมินทักษะการเรียนรู้แบบกำกับตนเองของผู้เรียนด้วยรูบริค ผลจากการประเมินรูปแบบการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมในระดับมาก ( gif.latex?\bar{x}= 4.17, S.D. = 0.72) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ว่า (1) ก่อนนำรูปแบบการวิจัยไปใช้ควรมีการฝึกอบรมการใช้แอพพลิเคชันของกูเกิลแก่อาจารย์และนักศึกษา (2) สามารถเลือกใช้ Facebook แทน Google Plus และ Microsoft Sway แทน Google site ได้ (3) ควรออกแบบเกณฑ์รูบริคให้เข้ากับริบทของวิชาก่อนนำรูปแบบไปใช้ (4) ประเด็นปัญหาที่อาจารย์มอบหมายแก่นักศึกษาต้องมีระดับความคิดขั้นการวิเคราะห์ขึ้นไปตามหลักการของบลูม (Bloom's     taxonomy) และต้องไม่สามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตเพื่อป้องกันการคัดลอกคำตอบ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action : A social cognitive Theory. New Jercy : Prentice-Hall.

Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In Annals of child development : Six theories of child development, V.6. R. Vasta (Ed.). Greenwich. CT: JAI Press.

Barrett, H. C. (2010). "Balancing the two faces of ePortfolios". & Tecnologias. 3(1) : 6-14.

Bellh user,H., L?schb T. ,Winter,C.,and Schmitz,B. (2016). "Applying a web-based training to foster self-regulated learning - Effects of an intervention for large numbers of participants". Internet and Higher Education. (31) : 87-100.

Camp, J, DeBlois P. (2007). Current Issues Survey Report, 2007. [Online]. Retrieved December 12, 2016. from Educause Quarterly : https://www.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0723.pdf.

Chang, C. C., & Tseng, K. H. (2011). "Using a web-based portfolio assessment system to elevate project-based learning performances". Interactive Learning Environments. 19(9) : 211-230.

Chang, C. C., Tseng, K. H., Liang, C., & Liao, Y. M. (2013). "Constructing and evaluating online goal-setting mechanisms in web-based portfolio assessment system for facilitating self-regulated learning". Computers & Education. (69) : 237-249.

Cheng, G., & Chau, J. (2009). "Digital video fostering self-reflection in an ePortfolio environment. Learning". Media and Technology. 34(4) : 337-350.

Corcoran, C. A., Dershimer, E. L., & Tichenor, M. S. (2004). "A teacher's guide to alternative assessment taking the first steps". The Clearing House. 77(5) : 213-216.

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of Psychological Testing. New York: Harper and Row Publishers.

De la Fuente, J., & Justicia, F. (2007). "The DEDEPRO model of Regulated teaching and learning: recent advances". Electronic. Journal of Research in Educational Psychology. 5(3) : 535-564.

De la Fuente, J., Cano, F., Justicia, F., Pichardo, M., Garc?a-Berb?n, A., J.M., M.-V., & Sander, P. (2007). "Effects of Using Online tools in Improving regulation of the Teaching-learning Process". Electronic Journal of Research in Educational Psychology. 5(3) : 757-783.

Downes, S. (2007). "Models for Sustainable Open Educational Resources". Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Object. 3(1) : 29-44.

Elbow, P., & Belanoff, P. (1986). "Portfolios as a substitute for proficiency examinations". College Composition and Communication. 37(3) : 336-339.

Fernandez, O. L., & Illera, L. R. (2009). "Investigating university students' adaptation to a digital learner course portfolio". Computers & Education. 52(3) : 608-616.

Frank, M., Lavy, I. & Elata, D. (2003). "Implementing the project-based learning approach in an academic engineering course". International Journal of Technology and Design Education. 13(3) : 273-288.

Greene, J. A., & Azevedo, R. (2007). "Adolescent's use of self-regulatory processes and their relatio to qualitative mental model shifts while using hypermedia". Journal of Educational Computing Research. 36(2) : 125-148.

J rvel , S., N ykki, P., Laru, J., & Luokkanen, T. (2007). "Structuring and regulating collaborative learning in higher education with wireless networks and mobile tools". Educational Technology & Society. 10(4) : 71-79.

Johnson, D. W. ; Johnson, R.T. & Smith, K. A. (1991). Cooperative Learning Increasing College Faculty Instructional Productivity. Washington D.C.: The George Washington University.

Johnson, D., & Johnson, R. (1975). Learning together and alone. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.

Kagan, S. (1994). Kagan cooperative learning. San Juan Capistrano. CA: Kagan : Cooperative Learning.

Kosnin, A. M. (2007). "Self-regulated learning and academic achievement in Malaysian undergraduates". International Education Journal. 8(1): 221-228.

Law, Y., Chan, C. K. K., & Sachs, J. (2008). "Beliefs about learning, self-regulated strategies and text comprehension among Chinese children". British Journal of Educational Psychology. 78(1) : 51-73.

Lorenzo, G. & Ittelson J. (2005). Demonstrating and Assessing Student Learning with EPortfolios. [Online]. Retrieved December 16, 2016. from Educause Learning Initiative, ELI Paper 3: https://www.educause.edu/ir/library/pdf/eli3003.pdf.

Lynn, M. R. (1986). "Determination and quantification of content validity". Nursing Research. 35(6) : 382-385.

P21. (2015). Framework for 21st Century Learning. [Online]. Retrieved October 4, 2016. from P21's Partnership for 21st Century Learning: https://www.p21.org/about-us/p21-framework.

Paulson, F., Paulson, P. & Mercer, C. (1991). "What makes a portfolio a portfolio? Educational Leadership". 48(5) : 60-63.

Peter Mell and Timothy Grance. (2011). National Insitute of Standard and Technology. [Online]. Retrieved December 12. 2016 from NIST Cloud Computing Program: https://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145.

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2006). "The content validity index: Are you sure you know what's being reported? Critique and recommendations [Electronic version]". Research in Nursing & Health. 29(5) : 489-497.

Richardson, V. (2003). "Constructivist pedagogy. Teachers' College Record". 105(9): 1623-1640.

Schmitz, B.,&Wiese, B. S. (2006). "New perspectives for the evaluation oftraining sessions in self-regulated learning: Time-series analyses of diary data". Contemporary Educa tional Psychology. 31(1) : 64-96.

Slavin, R. (1983a). Cooperative learning. New York: Longman.

Slavin, R. (1983b). "When does cooperative learning increase student achievement?". Psychological Bulletin. 94(3) : 429-445.

Slavin, R. (1995). Cooperative learning: Theory, research and practice. 2nd ed. Boston: Allyn and Bacon.

Slavin, R. (1996). Education for all. Exton, PA: Swets & Zeitlinger Publishers.

Townsend, M., Bond, J. & Zimmermann, J. (2013). White Paper: Learning in the Cloud:10 Factors to Consider. [Online]. Retrieved December 24, 2016. from SkillSoft: https://www.skillsoft.com/assets/white-papers/whitepaper_cloud_learning.pdf.

Tsai, C. W., & Shen, P. D. (2009). "Applying web-enabled self-regulated learning and problem-based learning with initiation to involve low-achieving students in learning". Computers in Human Behavior. 25(6) : 1189-1194.

Winters, F. I., Greene, J. A., & Costich, C. M. (2008). "Self-regulation of learning within computer-based learning environments: A critical analysis". Educational Psychology Review. 20(4) : 429-444.

Zimmerman, B. J. (1990). "Self-regulated learning and academic achievement: An overview". Educational Psychologist. 25(1) : 3-17.

Zimmerman, B. J. (1998). Developing Self-fulfilling cycles of academic regulation: an analysis of exemplary instructional models. In D.H. Schunk & B.J. Zimmerman (Eds.) : Self-regulated learning. From teaching to Self-reflective practice. New York : The Guildford Press.

Zimmerman, B. J. (2000). Attaining self-regulation: a social cognitive perspective. In M. Boekaerts, P. Pintrich & M. Zeidner (Eds.): Handbook of self-regulation. New York: Academic Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2017-12-31