องค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ถนอมนวล ลีกุลพิทักษ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

ธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทย, ความเป็นผู้ประกอบการองค์กร, การสร้างนวัตกรรม

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจไม้ยางพารา ในประเทศไทย และเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลที่ได้กับข้อมูลเชิงประจักษ์กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทย จำนวน 267 คน  ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนและสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุด คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของความเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.961 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

            ผลการวิจัย พบว่าความเป็นผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การสร้างนวัตกรรมค่าน้ำหนักองค์ประกอบ .96 (2) การประเมินทิศทางการตลาดค่าน้ำหนักองค์ประกอบ .88 (3) การให้รางวัลและการให้การเสริมแรง ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ .87 (4) การสนับสนุนการบริหารเพื่อการประกอบการและการเผชิญความเสี่ยง ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ .82 (5) การมีอิสระในการทำงาน ค่าน้ำหนักองค์ประกอบ .78 และ (6) การมุ่งมั่นในการแข่งขันค่าน้ำหนักองค์ประกอบ .61 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบของการประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทยกับข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า ค่าวัดระดับความกลมกลืน คือ Chi-square (2) = 736.376, df = 557,  2/df (CMIN/DF) = 1.322, RMR = .042, RMSEA = .035, GFI = .878, AGFI = .837, TLI=.958 และ CFI = .966 แสดงว่าโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการประกอบการธุรกิจไม้ยางพาราในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูล เชิงประจักษ์

Downloads

Download data is not yet available.

References

ปรารถนา หลีกภัย. (2555). ผลของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการการมุ่งเน้นตลาดและการมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถทางนวัตกรรมองค์กร. วารสารวิทยาการจัดการ, 29(1). หน้า-หน้า.

Amran Awang, Zainal Ariffin Ahmad, Abdul Rashid Said Asghar & Khairul Anwar Subari. (2010).Entrepreneurial orientation among Bumiputera small and medium agro-based enterprises (BSMAEs) in West Malaysia: policy implication in Malaysia. International Journal of Business and Management, 5(5), 130-143.

Antoncic, B. and Hisrich, R.D. (2000) . Intrapreneurship modeling in transition economies: comparison of Slovenia and the United States. Journal of Developmental Entrepreneurship. 5(1), 69 21-40.

Covin, J. G. and D. P. Slevin. (1991). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior, Entrepreneurship Theory and Practice. Fall., pp. 7-25.

Chen, M-J. (1996). Competitor analysis and in terfirm rivalry : Toward a theoretical integration. The Academy of Management Review. 21(1), 100-134.

Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Taylor, M. L. (2005). Strategic management: Text and cases. Boston: McGraw-Hill Irwin.

Drucker, Peter. (2007). Innovation and Entrepreneurship (Classic Drucker Collection) New york: Routledge; Revised edition.

Eisenmann, T.R. . (2013). Entrepreneurship : A Working Definition. Harvard business review. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558, จาก https://hbr.org/2013/01/what-is-entrepreneurship.

Hanan, M. (1976). Venturing: Think small to stay strong. Harvard Business Review.54(3) : 139-148.

Hill, R.M. and Hlavacek, J.D. (1972). The venture team: A new concept in marketing organizations. Journal of Marketing. (36) : 44-50.

Hornsby, SJ; Kuratko, DF & Zahra, SA. (2002). Middle managers' perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: assessing a measurement scale. Journal of Business Venturing. (17) :253-273.

Kohli, Jaworski & Kumar. (1993). A Measure of Market Orientation. Journal of Marketing Research. 30(4) : 467-477.

Krauss, S. I., Frese, M., Friedrich, C., & Unger, J. (2005). Entrepreneurial orientation and success: A psychological model of success in Southern African small scale business owners. European. Journal of Work and Organizational Psychology. (14):315-344.

Kuratko, D.F. (2009). Entrepreneurship: Theory, process, practice. (8th Edition.). Mason, OH:Southwestern/ Cengaga Publishers.

Kuratko, D.F., Hornsby, J.S., Naffziger, D.W. & Montagno, R.V. (1993). Implement Entrepreneurial Thinking in Established Organisations. SAM Advanced Management Journal. Winter 93.

Luke, B., Verreynne Martie-Louise, & Kearins, K. (2007). Measuring the benefits of entrepreneurship at different levels of analysis. Journal of Management & Organization. (13), 312-330.

Lumpkin, G.T., and Dess, G.G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing. (16), 429-451.

McDougall, P.P., & Oviatt, B.M. (2000). International Entrepreneurship: The Intersection of Two Research Paths. The Academy of Management Journal. 43(5) : 902-906.

Madhoush, M. et al. (2011). Entrepreneurial Orientation and Innovation Performance : The Mediating Role of Knowledge Management. Asian Journal of Business Management. 3(4), 310-316.

Miller, D., (1993). The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms. Management Science. (3), 770-791.

Morris, M.H., Kuratko, D.F., & Covin, J.G. (2008). Corporate Entrepreneurship & Innovation, Entrepreneurial Development within Organizations. (2nd Edition). Thomson South-Western.

?zdemirci, A., (2011). Corporate Entrepreneurship and Strategy Process: A Performance Based Research on Istanbul Market. Procedia Social and Behavioral Sciences 24(2011), 611-626.

Peterson, R. A. and Berger, D. G. (1971). Entrepreneurship in Organizations: Evidence from the Popular Music Industry. Administrative Science Quarterly. (15), 97-107.

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York : Free Press.

Prahalad, C.K., & Krishnan, M.S. (2008). The New Age of Innovation: Driving Cocreated Value Through Global Networks: Driving Cocreated Value Through Global Networks. New York: McGraw Hill Professional.

Rundh, B. (2011). Development of customer value in a supply chain: managerial thinking about strategic marketing. Journal of Business & Industrial Marketing. 26(4), 260-272.

Schumpeter, J. A., (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. New York: Transaction Publishers.

Shaker A. Zahra & Covin. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship : A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing. 10(1), 43-58.

Van Wyk, R & Adonisi,M. (2012). Antecedents of corporate entrepreneurship. South African Journal of Business Management. 43(3), 65-78.

Zahra, S., & Covin, J. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing. (10), 43-58.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-03-31