ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจในองค์กรสุขภาพและธุรกิจ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ

ผู้แต่ง

  • อุษา ตันทพงษ์ นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

ภาวะผู้นำ, การตัดสินใจ, องค์กรสุขภาพและธุรกิจ, การทบทวนอย่างเป็นระบบ

บทคัดย่อ

          ภาวะผู้นำกับการตัดสินใจของผู้บริหารในองค์กรส่งผลต่อการปฏิบัติของสมาชิกในทีมให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นผู้นำจึงต้องมีพฤติกรรมและความสามารถตัดสินใจที่ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อทำให้เกิดผลสำเร็จต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำกับการตัดสินใจของผู้นำในองค์กร กลุ่มตัวอย่างคือ บทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วง พ.ศ. 2554–2562 เก็บข้อมูลจากรายงานระดับนานาชาติ โดยกำหนดเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ 1) ต้องเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำและการตัดสินใจของผู้นำในองค์กร 2) เป็นรายงานวิจัยที่เป็นต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ 3) รายงานวิจัยนั้นต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจากวารสารที่นำเสนอ การประเมิน คุณภาพรายงานการวิจัย จำนวนงานวิจัย 13 เรื่อง ได้ผ่านการประเมินรายงานจากทีมวิจัยจำนวน 2 ราย ด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานงานวิจัย ได้ค่าความน่าเชื่อถือ ร้อยละ 84.62 (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ใช้สถิติแคปปา (Kappa statistic) เมื่อทดสอบพบว่าความสอดคล้องกันระหว่างผู้ประเมินรายงานพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างนัยสำคัญทางสถิติ (k=0.152, p=0.207) วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)   

          ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านสุขภาพมากที่สุด (n = 8) เครื่องมือในการวิจัยได้ผ่านเกณฑ์คุณภาพในการตรวจสอบเครื่องมือ ทั้งความตรงและความเที่ยงตามเกณฑ์ ( n = 9) ทฤษฎีที่ใช้มากที่สุดคือทฤษฎีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (n=3) ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษามากที่สุดคือรูปแบบการตัดสินใจ และตัวแปรตาม คือปรับเปลี่ยน รูปแบบการตัดสินใจตามบริบทขององค์กรนั้น (n=6) แนวคิดที่ใช้เกี่ยวกับการตัดสินใจ พบว่า ใช้แนวคิดแบบมีส่วนร่วมมากสุด (n=2) นอกจากนั้นยังพบว่ามีการบูรณการการจัดการความรู้ มาศึกษาร่วมกับการตัดสินใจ (n=2) สรุปได้ว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้นำในองค์กรสุขภาพและธุรกิจในปัจจุบัน ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้นำในองค์กรควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำและการฝึกทักษะการตัดสินใจในการทำงานเของสมาชิกในทีมร่วมกันเพื่อบรรลุประสิทธิผลขององค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anderson, R. A., Plowman, D., Corazzini, K., Hsieh, P. C., Su, H. F., Landerman, L. R., & McDaniel, R. R. (2013). Participation in decision making as a property of complex adaptive systems: Developing and testing a measure. Nursing research and practice, 2013(1), 1-16

Abood, S. A., & Thabet, M. (2017). Impact of Leadership Styles on Decision Making Styles among Nurses’ Managerial Levels. Journal of Nursing and Health Science, 6(5), 71-78.

Ahmed, M. Z., & Safadi, E. G. (2013). Decisional involvement among nurses: Governmental versus private hospitals. Health Science Journal, 7(1), 18-27.

Al Shra'ah, A. E. M. (2015). The impact of decision making styles on organizational learning: An empirical study on the public manufacturing companies in Jordan. International Journal of Business and Social Science, 6(4), 55-62.

Bouwmans, M., Runhaar, P., Wesselink, R., & Mulder, M. (2017). Fostering teachers' team learning: An interplay between transformational leadership and participative decision-making?. Teaching and Teacher Education, 2017 (65), 71-80.

Brunsson, N. (2007). The consequences of decision-making: Oxford University Press.

Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and psychological measurement, 20(1), 37-46.

Dorgham, S. R., & Al-Mahmoud, S. A. (2013). Leadership styles and clinical decision making autonomy among critical care nurses: A comparative study. IOSR Journal of Nursing and Health Science, 1(4), 71-83.

Emmett Emery, Sr. (2017). Leadership, Decision-Making, and Ethical Behavior. Journal of Business & Economic Policy. 4 (1), 41-49

Gigerenzer, G., & Gaissmaier, W. (2011). Heuristic decision making. Annual review of psychology, 62, 451-482.

Guo, R., Berkshire, S. D., Fulton, L. V., & Hermanson, P. M. (2017). Use of evidence-based management in healthcare administration decision-making. Leadership in Health Services, 30(3), 330-342.

Hancock, H. C., & Durham, L. (2007). Critical care outreach: The need for effective decision- making in clinical practice (Part 1). Intensive and Critical Care Nursing, 23(1), 15-22.

Kmet, L. M., Cook, L. S., & Lee, R. C. (2004). Standard quality assessment criteria for evaluating primary research papers from a variety of fields. (HTA initiative nr. 13). [Online]. Retrieved, from http://www.ihe.ca/documents/HTA

Mohamed, N. T. (2018). Relationship between leadership styles and clinical decision-making autonomy among critical care nurses. Egyptian Nursing Journal, 15(2), 102-111

Muhammad, N. M. N., & Ridwan, R. (2015). Influence of third opinion leaders on decision making quality: a case on financial decision making. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2 S5), 292-300

Nazir, T., & Shah, S. F. H. (2014). Mediating effect of knowledge sharing between participative decision making, transformational leadership and organization performance. Journal of Management Info, 1(1), 1-5.

Petrie, N. (2014). Wake up! The surprising truth about what drives stress and how leaders build resilience. Center for Creative Leadership. Greensboro, NC: Colorado Springs.

Riaz, M. N., & Khalili, M. T. (2014). Transformational, transactional leadership and rational decision making in services providing organizations: Moderating role of knowledge management processes. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 8(2), 355-364.

Riaz, M. N., & Anis-Ul-Haque, M. (2009). Leadership styles as predictors of decision making styles. (Unpublished M. Phil dissertation), National Institute of Psychology, Quaid-i-Azam University Islamabad, Pakistan.

Selart, M., & Johansen, S. T. (2011). Ethical decision making in organizations: The role of leadership stress. Journal of Business Ethics, 99(2), 129-143.

Swartz, M.K. (2010). A look back at research synthesis. Journal of Pediatric Health care, 24(6), 355.

Toubiana, M., & Yair, G. (2012). The solution of meaning in Peter Drucker’s oeuvre. Journal of Management History, 18, 178-199.

Uzonwanne, F. (2015). Leadership styles and decision‐making models among corporate leaders in non‐profit organizations in North America. Journal of public affairs, 15(3), 287-299.

Van Loveren, R. K. (2007). The effects of decision-making and leadership styles on relationships and perceived effectiveness in the university development context. (Graduate Theses and Dissertations) Retrieved from: //scholarcommons.usf.edu/etd/3855

Vohs, K. D., Baumeister, R. F., Schmeichel, B. J., Twenge, J. M., Nelson, N. M., & Tice, D. M. (2008). Making choices impairs subsequent self-control: a limited-resource account of decision making, self-regulation, and active initiative. Journal of Personality and Social Psychology,94 (5), 883-898. doi: 10.1037/0022-3514.94.5.883

Zaccaro, S. J., Heinen, B., & Shuffler, M. (2009). Team leadership and team effectiveness. In E. Salas, G. F. Goodwin, & C. S. Burke (Eds.), The organizational frontiers series. Team effectiveness in complex organizations: Cross-disciplinary perspectives and approaches (p. 83–111). Routledge /Taylor & Francis Group.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-10-24