ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • สิริพรรณ์ โกมลรัตน์มงคล คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คำสำคัญ:

ทักษะนักบัญชี, ระบบควบคุมภายใน, คุณภาพรายงานทางการเงิน, รัฐวิสาหกิจไทย

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทักษะของนักบัญชีและปัจจัยระบบการควบคุมภายในที่ส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานและลักษณะเชิงคุณภาพเสริมของรายงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งตรวจสอบรายงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย จำนวน 400 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

          ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทักษะของนักบัญชีและปัจจัยระบบการควบคุมภายในส่งผลต่อลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานและลักษณะเชิงคุณภาพเสริมของรายงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งทำให้ทราบว่าปัจจัยทักษะของนักบัญชีและปัจจัยระบบการควบคุมภายในเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนารายงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน จึงควรพัฒนาปัจจัยดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้รายงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงการคลัง. (2555). ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ, สืบค้นจาก www.sepo.go.th/content/77.

กุลนิษฐ์ สารภาพ. (2553). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการมหาบัณฑิตทางการบัญชีและคุณลักษณะมหาบัณฑิตทางการบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.

จำนงค์จันทโชโต. (2558). คุณภาพรายงานทางการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี, 11(32), 17-33.

กุลยา จันทะเดช. (2557). กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน. วารสารวิชาชีพบัญชี, 10(29), 63-81.

ฉัตรศิริปิยะพิมลสิทธิ์. (2556). การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ, สืบค้นจาก http://www.priv.nrct.go.th/ ewt_dl.php?nid=1154.

ณฐภัทร หงษ์พงษ์. (2560). ผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.นครราชสีมา, ประเทศไทย

ณัชชา อาแล. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางบัญชีและคุณภาพงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 24(1), 19-29.

ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินและประสิทธิผลในการตัดสินใจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ, 6(2), 20-35.

นิศาชล หวานเปราะ. (2557). หลักธรรมาภิบาลและความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพ งบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา.

ศศิวิมล มีอำพล. (2548). หลักการบัญชีขั้นต้น (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: อินโฟไมนิ่งเพรส.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2558). กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน(ปรับปรุง 2558), สืบค้นจาก http://www.fap.or.th/upload/9414/UW0ynKPwuW.pdf.

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2558). คู่มืออธิบายกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน. สืบค้นจาก http://www.fap.or.th/upload/9414/IhJcrKfW69.pdf.

สุฏิกา รักประสูติ. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของงบการเงิน:การทบทวนวรรณกรรมและข้อเสนอแนะ. บทความ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. สิทธิปริทัศน์, 29(90), 1-13.

สุณี ประยูร. (2552). คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ตามความต้องการของสถานประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพมหานคร.

สุทธาทิพย์ บุญสำลี. (2560). ประสิทธิภาพการควบคุมภายในที่มีผลต่อความน่าเชื่อถือในรายงานทางการเงิน ของโรงเรียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 2. (ค้นคว้าอิสระ). มหาวิทยาลัยศรีปทุม.กรุงเทพมหานคร.

อุบลวรรณ กองสุวรรณกุล. (2558). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพงบการเงิน ในมุมมองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเขตกรุงเทพมหานคร, สืบค้นจาก https://www.spu.ac.th/account/files/2014/07/บทความอุบลวรรณ-แก้ไข1.pdf.

Henny N. Tambingon, WinwinYadiati, Cecilia LellyKewo.(2018). Determinant Factors Influencing the Quality of Financial Reporting Local Government in Indonesia.International Journal of Economics and Financial Issues.8(2), 262-268.

Ochung’ Francis Onyulo. (2017). Factors Influencing Quality of Financial Reporting in Public Sector Entities in The Ministry of Environment and Natural Resources, KENYA.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-15