กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF