แบบประเมินพัฒนาการในเด็กปฐมวัย: เครื่องมือในการพยาบาล เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย

  • ประภาพร แซ่เตียว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คำสำคัญ: แบบประเมินพัฒนาการเด็ก, เด็กปฐมวัย, การพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ

บทคัดย่อ

          แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาพัฒนาการที่ช่วยให้พยาบาลทำความเข้าใจถึงพัฒนาการเด็กโดยมีมาตรวัดความสามารถในแต่ละด้านของพัฒนาการ เพื่อให้การสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยมีคุณภาพ พยาบาลควรตระหนักถึงคุณค่าการพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการและแนวทางพื้นฐานการใช้แบบประเมินพัฒนาการให้ถูกต้อง พยาบาลมีโอกาสได้ใช้แบบประเมินพัฒนาการหลายชนิดที่ถูกพัฒนาปรับปรุง พยาบาลในฐานะผู้ริเริ่มการนำแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย DDST มาใช้ในประเทศไทย ต่อมาแบบประเมิน DDST ได้พัฒนาเป็น DENVER II ในต่างประเทศและนักวิชาการไทยได้นำแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย DENVER II มาใช้ในไทย จนกระทั่งถูกนำมาเป็นต้นแบบการพัฒนาและจัดทำแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอนามัย 49 และแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยอนามัย 55 จนกระทั่งในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง Developmental Assessment for Intervention Manual (DAIM) และ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) คู่มือดังกล่าวเป็นการใช้แบบประเมินพัฒนาการเพื่อคัดกรองร่วมกับคำแนะนำเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนแนวทางการส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัย คำแนะนำเป็นระบบต่อเนื่อง มอบให้ผู้ปกครองได้ใช้ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขฉบับแรก คู่มือประเมินพัฒนาการและส่งเสริมพัฒนาการทั้งสอง เป็นเครื่องมือในการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยที่ดี เพราะผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

นิตยา คชภักดี และอรพิณ เลิสอวัสดาตระกูล . (2556) . คู่มือการฝึกอบรม การทดสอบพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ฉบับแก้ไขปรับปรุง(ครั้งที่4) . นครปฐม : โรงพิมพ์ Graphic One.
ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร. (2546). การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพ) จำกัด.
พูลสุข สริยาภรณ์ วราภรณ์ ตั้งตรงไพโรจน์ และวัชราภรณ์ ภัสสาสุนทร. (2532). พัฒนาการเด็กของ
เดนเวอร์(แปล). กรุงเทพฯ : เอช-เอนกการพิมพิ์.
ศิริพร กัญชนะ นิตยา คชภัคดี และคณะ. (2558). คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง.
ราชบุรี. บริษัทจินดาสาส์น การพิมพิ์ จำกัด.
ศิริพร กัญชนะ นิตยา คชภัคดี และคณะ. (2558). คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย.
ราชบุรี.บริษัทจินดาสาส์น การพิมพิ์ จำกัด.
สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี. (2556). พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ.โครงการสวัสดิการวิชาการ
สถาบันพระบรมราชชนก . นนทบุรี : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข .
สุสารี ประดับกิจ และประภาพร แซ่เตียว. (2558). เอกสารประกอบการสอนเรื่อง พัฒนาการมนุษย์และ
การสร้างเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสยาม.
Eileen, M. (1989) . Infant MSEL Manual. Hawai: T.O.T.L. Child, Inc.
Frankenburg , WK., Dodds, J., Archer, P., et al. (1990). Denver II screening manual. Denver: Denver
Developmental Materials Incorperated.
Wu, T. and Pender, N.L. (2002). Determinants of physical activity among Taiwaness adolesecents : An
application of the Health Promotion Model. Research in Nursing and Health. 25(1), 25-36.
เผยแพร่แล้ว
2019-11-06
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ