ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวแบบกลุ่มเพื่อลดภาวะกลัวการล้มสำหรับ ผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวาน: การศึกษานำร่อง

Authors

  • ระพีพรรณ เทือกทักษ์ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

Keywords:

ผู้สูงอายุ, เบาหวาน, ฝึกการทรงตัว, ภาวะกลัวการล้ม

Abstract

          ผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะกลัวการล้มตามมา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวแบบกลุ่มต่อภาวะกลัวการล้มของผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวาน กลุ่มตัวอย่าง เช่น ผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวาน จำนวน 8 คน สุ่มแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มได้รับโปรแกรมฝึกการทรงตัวแบบกลุ่ม จำนวน 4 คน และกลุ่มควบคุมได้รับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้วยยางยืด จำนวน 4 คน กลุ่มฝึกการทรงตัวได้รับโปรแกรมฝึกการทรงตัวแบบกลุ่ม ในขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้วยยางยืด ภาวะกลัวการล้มประเมินด้วยแบบประเมินภาวะกลัวการล้มในผู้สูงอายุไทย ก่อนการฝึกและหลังการฝึกในสัปดาห์ที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการออกกำลังกายเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการฝึกการทรงตัวแบบกลุ่มมีภาวะกลัวการล้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการประเมินโดยแบบประเมินภาวะกลัวการล้มในผู้สูงอายุไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (p<0.05) โปรแกรมการออกกำลังกายแบบกลุ่มเพื่อฝึกการทรงตัวของงานวิจัยนี้สามารถลดภาวะกลัวการล้มของผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหวานในการฝึก 4 สัปดาห์

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธนัญพร พรมจันทร์ และ ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร. (2557). ภาวะซึมเศร้า ความว้าเหว่และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคและที่พักผู้สูงอายุของเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. Chulalongkorn Medical Journal, 58(5), 545-561.

Aekplakorn, W., Chariyalertsak, S., Kessomboon, P., Sangthong, R., Inthawong, R., Putwatana, P., & Taneepanichskul, S. (2011). Prevalence and management of diabetes and metabolic risk factors in Thai adults: the Thai National Health Examination Survey IV, 2009. Diabetes Care, 34(9), 1980-1985.

American Diabetes Association. (2012). Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care, 35(1), 64-71.

Björk, S. (2001). The cost of diabetes and diabetes care. Diabetes Research and Clinical Practice, 54(1), 13-18.

Bruce, D., Hunter, M., Peters, K., Davis, T., & Davis W. (2015). Fear of falling is common in patients with type 2 diabetes and is associated with increased risk of falls. Age Ageing, 44(4), 687-690.

Chapman, A., Meyer, C., Renehan, E., Hill, KD., & Browning, CJ. (2017). Exercise interventions for the improvement of falls-related outcomes among older adults with diabetes mellitus: A systematic review and meta-analyses. Diabetes Complications, 31(3), 631-645.

Charoensuksiri, K., Saelim, N., Saraphunt, H., Promsuk, T. (2018). Effect of square-stepping exercise and balance training on balance and health for quality of life in Thai elderly. Journal of Health Science Research, 12(2), 98-107

Colberg, SR., Sigal, RJ., Yardley, JE., Riddell, MC., Dunstan, DW., Dempsey, PC., Horton, ES., Castorino, K.,Tate, DF. (2016). Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care, 39(11), 2065-2079.

Doumas, M., & Krampe, RT. (2010). Adaptation and reintegration of proprioceptive information in young and older adults' postural control. J Neurophysiol, 104(4), 1969-1977.

Emam, AA., Gad, AM., Ahmed, MM., Assal, HS., & Mousa, SG. (2009). Quantitative assessment of posture stability using computerised dynamic posturography in type 2 diabetic patients with neuropathy and its relation to glycaemic control. Singapore Med, 50(6), 614-618.

Feldman, EL., Stevens, MJ., Thomas, PK., Brown, MB., Canal, N., & Greene, DA. (1994). A practical two-step quantitative clinical and electrophysiological assessment for the diagnosis and staging of diabetic neuropathy. Diabetes Care, 17(11), 1281-1289.

Gu, Y., & Dennis, SM. (2017). Are falls prevention programs effective at reducing the risk factors for falls in people with type-2 diabetes mellitus and peripheral neuropathy: A systematic review with narrative synthesis. J Diabetes Complications, 31(2), 504-516.

Hewston, P., & Deshpande, N. (2018). Fear of falling and balance confidence in older adults with type 2 diabetes mellitus: A scoping review. Can J Diabetes, 42(6), 664-670.

Hewston, P., Garcia, A., Alvarado, B., & Deshpande, N. (2018). Fear of falling in older adults with diabetes mellitus: The IMIAS Study. Can J Aging, 37(3), 261-269.

Horak, FB. (2006). Postural orientation and equilibrium: what do we need to know about neural control of balance to prevent falls?. Age Ageing, 35(2), 7-11.

Kim, S., Lockhart, T., & Roberto, K. (2009). The effects of 8-week balance training or weight training: For the elderly on fear of falling measures and social activity levels. Qual Ageing, 10(4), 37-48.

Kuptniratsaikul, V., Praditsuwan, R., Assantachai, P., Ploypetch, T., Udompunturak, S., & Pooliam, J. (2011). Effectiveness of simple balancing training program in elderly patients with history of frequent falls. Clin Interv Aging, 6, 111-117.

Lach, HW. (2005). Incidence and risk factors for developing fear of falling in older adults. Public Health Nurs, 22(1), 45-52.

Nitiyanant, W., Chetthakul, T., Sang, AkP., Therakiatkumjorn, C., Kunsuikmengrai, K., & Yeo, JP. (2007). A survey study on diabetes management and complication status in primary care setting in Thailand. J Med Assoc Thai, 90(1), 65-71.

Oguejiofor, OC., Odenigbo, CU., & Oguejiofor, CB. (2010). Evaluation of the effect of duration of diabetes mellitus on peripheral neuropathy using the United Kingdom screening test scoring system, bio-thesiometry and aesthesiometry. Niger J Clin Pract, 13(3), 240-247.

Sangpring, P., Vongsirinavarat, M., Hiengkaew, V., & Kaewkungwal, J. (2012). Development of a geriatric fear of falling questionnaire for assessing the fear of falling of Thai elders. J Phys Ther Sci, 24(4), 359-364.

Thungtak, R., Lapanantasin, S., & Thongthae, R. (2013). An analysis of a group exercise program to promote balance performance for elderly with diabetic peripheral neuropathy. Jean Marc Marcel Dautrey (Ed.), Proceedings of the 28th national graduate research conference (pp.690-698). Suvarnabhumi, Thailand.

Downloads

Published

2019-09-30