การพัฒนาระบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • ลิขนะ พงศาปาน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

รูปแบบบริหารสู่ความเป็นเลิศ, โรงเรียนขนาดเล็กที่สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรประเทศไทย

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย มีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนำมาเขียนเป็นแบบสัมภาษณ์ระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 2558-2561 จากนั้นนำแบบสัมภาษณ์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และความสอดคล้องของข้อคำถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน  ขั้นตอนที่ 2 นำแบบสัมภาษณ์ ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 17 คน โดยเป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็นแบบสอบถาม ในการทำเดลฟาย รอบที่ 1 และนำไปเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลจากแบบสอบถามเดลฟาย รอบที่ 1 มาวิเคราะห์ หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยควอไทล์ เพื่อทำเดลฟาย รอบที่ 2 และนำไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยควอไทล์

          ข้อค้นพบการวิจัยพบระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ มีหมวดที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 7 หมวด ประกอบด้วย หมวดที่ 1 การนำองค์กรมี 19 ข้อ หมวดที่ 2 กลยุทธ์มี 23 ข้อ หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้ามี 13 ข้อ  หมวดที่ 4 การวัดและการวิเคราะห์มี 15 ข้อ หมวดที่ 5 บุคลากรมี 20 ข้อ หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติการมี 14 ข้อ  หมวดที่ 7 ผลลัพธ์มี 28 ข้อ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สามารถนำกระบวนระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้ง 7 ด้าน นำไปสู่การปฏิบัติ หรือบูรณาการร่วมกับระบบบริหารเดิมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. (2550). กรอบแผน อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน. (2552). เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

ธนิต คุณเมธีกุล. (2552). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พงศักดิ์ อังกสิทธิ. (2554). เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2554-2559) วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย.

เลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงาน. (2552). ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561).กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด.

ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช. (2550). การพัฒนาระบบบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอชน.วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุวิมล ว่องวานิช. (2550). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Best, J. W., &Kaln, J. V. (1993). Research in Education. 2nd ed.Boston : Allyn and Bacon.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-31