ผลของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ต่อความรู้และการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

  • พัชราภรณ์ อารีย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
คำสำคัญ: การเตรียมพร้อม, ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน, ความรู้, การปฏิบัติ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, การสื่อสารเพื่อพัฒนา

บทคัดย่อ

          โรคติดเชื้อระบาดใหม่ทีมีผลกระทบต่อมนุษย์ที่พบบ่อยคือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพด้านการป้องกัน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยแบบกึ่งทดลองชนิดสองกลุ่มวัดก่อนและหลังครั้งนี้เพื่อ ประเมินผลของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ สเตรปโตคอกคัส ซูอิส และโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในตับโดยมีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเป็นฐานที่แนะนำโดยยูนิเซฟ (2009) ต่อความรู้และการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชากรคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเหนือของประเทศไทย ในการศึกษานี้มีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน 170 รายโดย 77 และ 93 รายเข้าร่วมการวิจัยในกลุ่มทดลองซึ่งมาจากเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  และกลุ่มควบคุมซึ่งมาจากเทศบาลตำบลชมภู อำเภอสารภี ตามลำดับ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการเตรียมพร้อมและกลุ่มควบคุมได้รับข้อมูลและบริการด้านสุขภาพจากบุคลากรสาธารณสุข ภายหลังได้เข้าร่วมการศึกษาแล้วคะแนนความรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (ค่าที=5.425)ในขณะที่คะแนนของกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน ความต่างของคะแนนความรู้ของกลุ่มทดลองสูงกว่าความต่างของคะแนนความรู้ของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .005(ค่าที=2.807) ความต่างของคะแนนการปฏิบัติก็สูงกว่าความต่างของคะแนนการปฏิบัติของกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (ค่าซี=1.852)

          การเตรียมพร้อมตามแนวคิดการสื่อสารเพื่อพัฒนาเป็นฐานครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอื่นๆ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส ซูอิส และโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ในตับ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรกระตุ้นให้เพิ่มความรู้และสรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการลดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในชุมชนต่างๆ ได้ 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Agromisia. (2008). Agrodok-Series No.46. How to prevent occurrence of zoonotic diseases. Retrieved from www.infonet-biovision.org

Best, J, & Kahn, J.V. (2003). Research in education. Boston: Library of Congress of Cataloguing in Publication data.

Department of Livestock development. (2012). One Health. Retrieved from https://fazd.tamu. edu/about/thrusts/one-health.

De Jesus, M. (2013). The impact of mass media health communication on health decision-making and medical advice-seeking behavior of U.S. Hispanic population. Health Communication, 28(5), 525-9.

Fredriksen-Goldsen, K.I., Shiu, C.S., Starks, H., Chen, W.T., Simoni, J., Kim, H.J.,…Zhang, F. (2011). You Must Take the Medications for You and for Me:Family caregivers promoting HIV medication adherence in China.AIDS PATIENT CARE and STDs, 25(12), 735-741.

Gallo, M.L., & Staskin, D.R. (1997). Cues to action: pelvic floor muscle exercise compliance in women with stress urinary incontinence. Neurourology Urodynamics,16(3),167-77.

Huong, V.T.L., Ha, N., Huy, N.T.,Horby, P., Nghia, H.D.T., Dinh, V., …Hiramaya, K. (2014). Epidemiology, clinical manifestations, and outcomes of Streptococcus suis Infection in humans. Emerging Infectious Diseases, 20, 1105-1114.

Lee, E., Park, H., Whyte, J., & Jeong, E. (2013). Information and communication technology: Students’ healtheducation in 1st-to-6th-grade South Korea elementary schools. Journal of School Health, 83 (9), 647-653.

Lucette, K., Meillier, L.K., Lundb, A.B., & Kok, G.(1997). Cues to action in the process of changing lifestyle. Patient Education and Counseling, 30, 37-51.

Marshall, A.L., Owen, N., & Bauman, A.E. (2004). Mediated approaches for influencing physical activity: Update of the evidence on mass media, print, telephone and website delivery of interventions. Journal of Science & Medicine in Sport,7(1 Suppl), 74-80.

Mbuagbaw, L.,Thabane, L., Ongolo-Zogo, P., Lester, R.T., Mills, E., Volmink, J., … Ondoa, H.A. (2011).The cameroon mobile phone sms (CAMPS) trial: a protocol for a randomized controlled trial of mobile phone text messaging versus usual care for improving adherence to highly active anti-retroviral therapy. Trials,12(5), 1-8.

Moonarmart, W. (2012). One Health: Companion Animal Perspective. Journal of Applied Animal Science, 5(1), 10-16.

Navacharoen, N., Chantharochavong, V., Hanprasertpong, C., Kangsanarak J, & Lekagul, S.(2009).Hearing and vestibular loss in Streptococcus suis infection from swine and traditional raw pork exposure in northern Thailand. The Journal of Laryngology Otology,123, 857-62.

Newbold, K. B., & Campos, S. (2011). Media and Social Media in Public Health Messages: A Systematic Review. Retrived from www.mcmaster.ca/mieh

Park, D.Y. (2011). Utilizing the Health Belief Model to predicting female middle school students’behavioral intention of weight reduction by weight status. Nutrition Research and Practice, 5(4), 337-348.

Prochaska, J.O., & DiClemente, C.C. (2012). Stages of Change Model/Transtheoretical Model TTM). Retrieved from https://currentnursing.com

Prochaska, J.O., DiClemente, C.C.,& Norcross, J.C. (2013). Transtheoretical model. Retrieved from https://en.wikipedia.org

Ratanakorn, P. (2012).One Health. Retrieved from https://www.vs.mahidol.ac.th/th
Rimer, B.K., & Gierisch, J.M. (2005). Public education and cancer control. Semin Oncology Nursing, 21(4), 286-95.

Satterfield, H.M. (2015).Technologyuse in health education: A review and future implications. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 3(2), 87-96.

Scandlen, G.B. (2009). Handbook for planning evidenced based C4D strategies. Bangkok: UNICEF.

Shin, H.R., Oh, J.K., Masuyer, E., Curado, M.P., Bouvard, V., Fang, Y.Y.,… Hong, S.T. (2010). Epidemiology of cholangiocarcinoma: An update focusing on risk factors. Cancer Science,101, 579–585.

Songserm, N., Promthet, S., Sithithaworn, P., Pientong, C., Ekalaksananan, T., Chopjitt, P.,… Parkin, D.M. (2012). Risk factors for cholangiocarcinoma in high-risk area of Thailand: Role of lifestyle, diet and methylenetetrahydrofolate reductase polymorphisms. Cancer Epidemiology, 36, e89–e94.

Sripa, B., & Pairojkul, C. (2008). Cholangiocarcinoma: Lessons from Thailand. Current Opinion in Gastroenterlogy, 24,349–356.

Sripa, B., Bethony, J.M., Sithithaworn, P. Kaewkes, S., Mairiang, E., Loukas, A., …Brindley, P.J. (2011). Opisthorchiasis and Opisthorchis-associated cholangiocarcinoma in Thailand and Laos. ActaTropica, 120, S158–S168.

Takeuchi, D., Kerdsin, A., Pienpringam, A.,Loetthong, P., Samerchea, S., Luangsuk, P., …Oishi, K . (2012). Population-based study of Streptococcus suisinfection in human in Phayao Province in Northern Thailand. PLoS ONE, 7, e31265.

The American Veterinary Medical Association. One Health Initiative Task Force. (2008). One Health: A New Professional Imperative. Retrieved from https://www.avma.org

The Habits Lab at UMBC. (2012).The transtheoretical model of behavior change. Retrieved from https://www.umbc.edu

Vleet, S.V. (2011). Bronfenbrenner’s ecological theory of human development. Retrieved from https://voices.yahoo.com

Wongkumma, A., HinJoy, S., & Choomkhasian, P. (2014). A surveillance report of Streptococcus suis infection in humans, Thailand, 2011-2013. Weekly EpidimiologicalSurveilance Report, Thailand, 45(21), 321-325.

Wongphruksasoong, V. (2012). One Health. Retrieved from https://www.dld.go.th
เผยแพร่แล้ว
2019-08-14
ประเภทบทความ
บทความวิจัย