กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ต่อความรู้และการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF