การดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก : บทบาทของผู้ดูแลเด็ก

ผู้แต่ง

  • กาญจนา พรหมเรืองฤทธิ์ อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำสำคัญ:

การดูแล, เด็กปฐมวัย, บทบาทของผู้ดูแลเด็ก

บทคัดย่อ

          การอบรมและเลี้ยงดูแก่เด็กปฐมวัยมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากช่วงวัยนี้เป็นช่วงโอกาสของการเรียนรู้จากการเลียนแบบบุคคลรอบข้าง ดังนั้นการส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นคนดี เฉลียวฉลาด และมีความสุข ผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก ตามกรอบมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านบุคลากร (2) ด้านการเจริญเติบโต สุขภาพช่องปากและการจัดอาหาร (3) ด้านพัฒนาการและการเรียนรู้ตามช่วงวัย (4) ด้านจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (5) ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (6) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลเด็กสามารถนำไปใช้ในการดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่มีฟันผุ และเด็กที่พัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงสาธารณสุข. (2560).คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM).นนทบุรี: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

กระทรวงสาธารณสุข. (2561). คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual :DSPM) ขยายอายุ 5 - 6 ปี. สืบค้นจาก https://nich. anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=169&filename=download

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2557). คู่มือมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก. กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (2559). มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.(2561). แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (2560-2579). สืบค้นจาก https://planning.anamai.moph.go.th/ main.php?filename=Menu_Down1.

นิตยา คชภักดี .(2554). พัฒนาการเด็ก, ใน ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย.(บ.ก.), ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. (น.1-25). กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์.

นพวรรณ ศรีวงค์พานิช และ อดิศร์สุดา เฟื่องฟู .(2554). ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยและการฝึกวินัยเชิงบวก ใน ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย. (บ.ก.), ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป. (น.209-227).กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์.

ทัศนียา วังสะจันทานนท์, สุคนธ์ วรรธนะอมร, และนุชนารถ บรรทุมพร. (2557). บทบาทผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในการคัดกรองและการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 6(12),114-121.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2551). ตำรับอาหารมาตรฐานสำหรับเด็กปฐมวัย.กรุงเทพ: เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.(2561). คู่มือสำหรับพ่อแม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็กตอน วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี, 3-5 ปี. สืบค้นจาก https://www.thaipediatrics.org/Media/media-20171010123112.pdf.

วชิระ เพ็งจันทร์.(2560). การขับเคลื่อน DOH 4.0 สู่ MOPH 4.0. สืบค้นจาก https://www.planning. anamai.moph.go.th /.../2.การขับเคลื่อน 20DOH 204.0 20160360%20(3)_อธิบ.ppt

วิจารณ์ พานิช. (2559). เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสยามกัมมาจล.

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข. (2560) . รายงานประจำปี 2560 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ. กรุงเทพ : สามเจริญพาณิชย์.

สายรุ้ง ปั้นเพ็ง และนันทิยา น้อยจันทร์. (2559). แนวทางการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กด้านวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นครสวรรค์

Deborah J. N. (2017). Comparing language and literacy environments in two types of infant–toddler child care centers. Early childhood education Journal. 45, 95–101.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-07-26