ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโต๊ะจีนของสมาคมโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • หิรัญญา กลางนุรักษ์ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

โต๊ะจีน, สมาคมโต๊ะจีน, การบริการโต๊ะจีน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคา ผู้ให้บริการ กระบวนการบริการ การส่งเสริมการตลาดและมาตรฐานสุขาภิบาลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโต๊ะจีนของสมาคมโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม และ 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโต๊ะจีนในสมาคมโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 300 คน ที่เป็นผู้ที่เคยใช้บริการอาหารโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม  ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแอลควอนพาซเท่ากัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของเพียร์สันและการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

          ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในภาพรวมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโต๊ะจีนของสมาคมโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโต๊ะจีนของสมาคมโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม เป็นลำดับแรก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

          การทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการบริการ การส่งเสริมการตลาด และด้านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโต๊ะจีนของสมาคมโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม (Sig.(2-tailed)) < 0.05 และสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r>0)  นั่นหมายความว่า ยิ่งผู้ใช้บริการโต๊ะจีนได้รับการกระตุ้นหรือส่งเสริมด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการบริการ การส่งเสริมการตลาด และด้านมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารมากเท่าไหร่ จะยิ่งทำให้มีโอกาสตัดสินใจเลือกใช้บริการโต๊ะจีนของสมาคมโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม มากยิ่งขึ้นซึ่งผู้ประกอบการโต๊ะจีนควรให้ความสำคัญ

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิจติมา ลุมภักดี (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหาร ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2(4), 19-35.

กันตวัฒน์ สุวรรณราช. (2557). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาด และความเป็นได้ของพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคต่อร้านอาหารบุฟเฟต์สไตล์ญี่ปุ่น ประเภทปิ้งย่าง. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณทิต. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

เกศรินทร์ ทิพย์เนตร์. (2555). ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการให้บริการของผู้ประกอบการโต๊ะจีนจัดเลี้ยงนอกสถานที่ในจังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

จำรัส พุ่มจันทร์ (2553). กลุยทธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเนื้อย่างเกาหลีในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : ปริญญานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

จันทร์เพ็ญ ชาประดิษฐ (2558).การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการโต๊ะจีนจังหวัด นครปฐม.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร, 8(2), 1207-1222.

ณิชจรีย์ จรัสจรรยาวงศ์. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธนกฤต สิงห์คะราช. (2558). พฤติกรรมตามแนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนของผู้บริโภควัยทางานต่อการเลือกศูนย์อาหารในศูนย์การค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่.เชียงใหม่ การค้นคว้าอิสระ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ธนิดา จินตธนะเดช. (2550). ส่วนประสมการตลาดในการเลือกใช้บริการอาหารโต๊ะจีนของผู้ใช้บริการจังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.

นันทิภา เจิดจารัส.(2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคบุฟเฟต์ปิ้งย่างในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มนทพร โฉมมงคล (2550).การศึกษาคุณภาพการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในจังหวัดสมุทรปราการ.การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.

วศินี พงศ์พัฒนศักดิ์. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกร้านอาหารญี่ปุ่นของคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วาณี หาญแก้ว. (2552). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2551). การวิจัยธุรกิจ.กรุงเทพมหานคร: เพชรจรัสแสงแห่งโลกธุรกิจ ศูนย์สารสนเทศสถาบันอาหาร.(2551).[ออนไลน์] สืบค้นเมื่อวันที่ 20มกราคม 2560,จาก www.nfi.or.th

ศิวพร ชนะนานนท์. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเขตกรุงเทพมหานคร การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณทิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อัญธิกา แก้วศิริ. (2560). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.

Kotler, Philip. (1997) . Marketing Management : analysis, planning, implementation, andcontrol. 9th ed. New Jersey : A Simon & Schuster company

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-05-03