ผลของการบริโภคน้ำมันมะพร้าวต่อไขมันในเลือด

ผู้แต่ง

  • รัชฎาพร แก้วสีงาม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คำสำคัญ:

น้ำมันมะพร้าว, ไขมันในเลือด, ไขมันอิ่มตัว, การบริโภคไขมัน

บทคัดย่อ

          น้ำมันมะพร้าวจัดอยู่ในกลุ่มไขมันอิ่มตัวเนื่องจากองค์ประกอบหลักมากกว่าร้อยละ 90 เป็นกรดไขมันอิ่มตัวที่มีสายยาวปานกลาง ด้วยเหตุนี้ทำให้น้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติพิเศษกว่ากรดไขมันอิ่มตัวชนิดอื่นการบริโภคน้ำมันมะพร้าวซึ่งเป็นไขมันย่อมส่งผลกับระดับไขมัน ในเลือดซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดหัวใจ การบริโภคอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวทั่วไปจะเพิ่มปริมาณไตรกลีเซอไรด์และไขมันเลว (LDL-c) ในกระแสเลือดและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ในประเทศเขตร้อนมีการใช้น้ำมันมะพร้าวมายาวนาน จากการศึกษาพบว่าชนพื้นเมืองที่บริโภคน้ำมันมะพร้าว โดยทั่วไปมีสุขภาพดี นอกจากนี้น้ำมันมะพร้าวยังถูกใช้ในการประกอบอาหาร ใช้ในด้านเภสัชกรรม หรือแม้แต่ ด้านความงามและจากงานวิจัยต่างๆ พบว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถเพิ่มไขมันดี (HDL-c) ได้ และมีคุณสมบัติที่ดี ต่อสุขภาพอีกนานัปการจึงทำให้เกิดกระแสการบริโภคน้ำมันมะพร้าวขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

References

ณรงค์ โฉมเฉลา. (2552). มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าวฉบับปรับปรุง: เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2552. กรุงเทพฯ: ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย.

ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง และอลิสรา อยู่เลิศลบ. (2560). ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก ปี พ.ศ. 2560. [ออนไลน์].สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2561, จาก http://www.lpho.go.th/main/?p=6349.

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์. (2561). Coconut oil / น้ำมันมะพร้าว. [ออนไลน์].สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2561, จาก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1180/coconut-oil-น้ำมันมะพร้าว.

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์. (2561ข). Lauric acid / กรดลอริก. [ออนไลน์].สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2561, จาก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1179/lauric-acid-กรดลอริก.

พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์. (2561ค). Myristic acid / กรดไมริสติก. [ออนไลน์].สืบค้นเมื่อ 16 เมษายน 2561, จาก http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1646/myristic-acid-กรดไมริสติก.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2548). มะพร้าว. วารสารพืชปลูกพื้นเมืองไทย. 1(3), 23-26.

Assuncao ML, Ferreira HS, dos Santos AF, Cabral CR, Jr., Florencio TM. (2009). Effects of dietary coconut oil on the biochemical and anthropometric profiles of women presenting abdominal obesity. Lipids. 44(7), 593-601.

Brian Lindshield. (2017). 2.35: Triglycerides. [Online]. Retrieved May 12, 2018, from https://med.libretexts.org/TextMaps/Map%3A_Intermediate_Nutrition_(Lindshield)/Chapter_2%3A_Macronutrient_Structures/2.3%3A_Lipids/2.35%3A_Triglycerides.

Eyres L., EyresMF., Chisholm A. & Brown RC. (2016). Coconut oil consumption and cardiovascular risk factors in humans [Electronic version]. Nutrition Reviews. 74(4), 267-280.

Fats, Oils, Fatty Acids, Triglycerides. (2018). [Online]. Retrieved April 12, 2018, from http://www.scientificpsychic.com/fitness/fattyacids1.html.

Kay-Tee Khaw, Stephen J Sharp, Leila Finikarides, Islam Afzal, MarleenLentjes, Robert Luben1 & Nita G Forouhi. (2017). Randomised trial of coconut oil, olive oil or butter on blood lipids and other cardiovascular risk factors in healthy men and women. BMJ.8(3), 1-13. doi.org/10.1136/bmjopen-2017-020167.

Mark F McCarty and James J DiNicolantonio. (2016). Lauric acid-rich medium-chain triglycerides can substitute for other oils in cooking applications and may have limited pathogenicity. BMJ. 3(2), 1-5. doi:10.1136/openhrt-2016-000467.

Marten B., Pfeuffer M. and Schrezenmeir Jr. (2006). Medium-chain triglycerides. International Dairy Journal. 16(11), 74-82.

Marie Dannie. (2017). Lauric Acid's Benefits for the Body. [Web blog]. Retrieved May 14, 2018, from https://www.livestrong.com/article/436023-lauric-acids-benefits-for-the-body/.

Medthai. (2018). การตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile : Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL). [online].Retrieved April 12, 2018, from https://medthai.com/การตรวจไขมันในเลือด/.

Rice University. (2017). Lipid Metabolism. [Online]. Retrieved April 12, 2018, fromhttps://opentextbc.ca/anatomyandphysiology/chapter/24-4-lipid-metabolism/.

Surarong Chinwong, Dujrudee Chinwong and Ampica Mangklabruks. (2017). Daily Consumption of Virgin Coconut Oil Increases High-Density Lipoprotein Cholesterol Levels in Healthy Volunteers: A Randomized Crossover Trial. Hindawi, 1-8. doi.org/10.1155/2017/7251562.

The American Heart Association. (2017). Dietary Fats and Cardiovascular Disease: A Presidential Advisory From the American Heart Association. [Online]. Retrieved April 12, 2018, from http://circ.ahajournals.org/content/early/2017/06/15/CIR.0000000000000510.

The Virgin Coconut Oil team. (2010). Fatty Acids Composition of Virgin Coconut Oil. [website]. Retrieved May 14, 2018, from http://www.thevirgincoconutoil.com/articleitem.php?articleid=163.

Treacy Colbert. (2017). Understanding the Cholesterol Ratio: What It Is and Why It's Important. [Online]. Retrieved April 12, 2018, from https://www.healthline.com/health/cholesterol-ratio.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-09-30