การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกจากอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดี โดยวิธีไม้ป้ายลำคอ

ผู้แต่ง

  • เธียร ธีระวรวงศ์ อาจารย์ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คำสำคัญ:

การคัดแยก, แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติก, คอ, คนไทย

บทคัดย่อ

          แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกเป็นเชื้อที่นิยมนำมาใช้  เป็นโพรไบโอติกที่สำคัญในคน การจะได้เชื้อแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกเพื่อนำไปใช้ในด้านต่างๆ จำเป็นต้องแยกเชื้อให้ได้ก่อนเป็นขั้นตอนแรก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  คัดแยกและเก็บรวบรวมแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติก สายพันธุ์ไทยจากอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดีโดยวิธี ไม้ป้ายลำคอ โดยทำการเก็บเชื้อจากอาสาสมัครคนไทย ที่มีสุขภาพดีทั้งในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและบริเวณชุมชนที่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อได้เชื้อที่แยกได้แล้ว นำเชื้อไปศึกษาถึงลักษณะโคโลนีของเชื้อ การติดสีแกรม และค่า pH ของเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว

          ผลการศึกษาพบว่าอาสาสมัครทั้งหมดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ อาสาสมัครคนไทยในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาสาสมัครคนไทยในบริเวณชุมชนไทยพุทธรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และอาสาสมัครคนไทยในบริเวณชุมชนไทยอิสลามรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีจำนวนอาสาสมัครรวมทั้ง 3 กลุ่ม เป็นจำนวน 232 คน สามารถแยกเชื้อได้ทั้งหมด 188 เชื้อ ลักษณะโคโลนี แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ ขนาดเล็ก สีขาวขุ่น ขอบเรียน นูน ขนาดกลาง สีขาวขุ่น ขอบเรียน นูน และขนาดใหญ่ สีขาวขุ่น ขอบเรียน นูน เชื้อมีการติดสีแกรมบวกทั้งหมดและมีค่า pH ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวในช่วงระหว่าง 3.6-6.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของจำนวนเชื้อระหว่างกลุ่มของอาสาสมัครพบว่าจำนวนเชื้อที่แยกได้จากอาสาสมัครในแต่ละกลุ่มไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยสรุปวิธีไม้ป้ายลำคอสามารถนำมาใช้ในการคัดแยก และเก็บรวบรวมแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกสายพันธุ์ไทยจากอาสาสมัครคนไทยที่มีสุขภาพดีได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahire, J. J., Bhat, A. A., Thakare, J. M., Pawar, P. B., Zope, D. G., Jain, R. M., and Chaudhari,B. L. (2012). Cholesterol assimilation and biotransformation by Lactobacillus helveticus.Biotechnol Lett. 34(1), 103-107.

Barzegari, A., and Saei, A. A. (2012). Designing probiotics with respect to the native microbiome. Future Microbiol. 7(5) ,571-575.

Chandan, R. C. (1999). Enhancing market value of milk by adding cultures. J Dairy Sci.82(10), 2245-2256.

Ciorba, M. A. (2012). A gastroenterologist's guide to probiotics. Clin Gastroenterol Hepatol.10(9), 960-968.

Corry, J. E. L., Curtis, G. D. W., and Baird, R. M. (Eds.). (2003). de man, rogosa and sharpe (MRS) agar. Prog Ind Microbiol. (37), 511-513.

De Roos, N. M., and Katan, M. B. (2000). Effects of probiotic bacteria on diarrhea, lipid metabolism, and carcinogenesis: a review of papers published between 1988 and 1998. Am J Clin Nutr. 71(2), 405-411.

Fischbach, F. T., andDunning III, M. B. (2015). A manual of laboratory and diagnostic tests.9th Edition.China : Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.

Ha, C.G., Cho, J.K., Lee, C.H., Chai, Y.G., Ha, Y.A., and Shin, S.H. (2006). Cholesterol lowering effect of Lactobacillus plantarum isolated from human feces. J Microbiol Biotechnol.16(8), 1201-1209.

Haberer, P., du Toit, M., Dicks, L. M., Ahrens, F., and Holzapfel, W. H. (2003). Effect of potentially probiotic lactobacilli on faecal enzyme activity in minipigs on a high-fat, high-cholesterol diet-a preliminary in vivo trial. Int J Food Microbiol. 87(3) ,287-291.

Hakalehto, E., Vilpponen-Salmela, T., Kinnunen, K., and von Wright, A. (2011). Lactic acid bacteria enriched from human gastric biopsies. ISRN Gastroenterol. (2011) :109-183.

Iannitti, T., and Palmieri, B. (2010). Therapeutical use of probiotic formulations in clinical practice. Clin Nutr. 29(6) ,701-725.

Joint FAO/WHO expert consultation on evaluation of health and nutritional properties of probiotics in food including powder milk with live lactic acid bacteria. (2001). C rdoba.

Kaushik, J. K., Kumar, A., Duary, R. K., Mohanty, A. K., Grover, S., and Batish, V. K. (2009). Functional and probiotic attributes of an indigenous isolate of Lactobacillus plantarum.PLoS One. 4(12), e8099.

Kawase, M., Hashimoto, H., Hosoda, M., Morita, H., and Hosono, A. (2000). Effect of administration of fermented milk containing whey protein concentrate to rats and healthy men on serum lipids and blood pressure. J Dairy Sci. 83(2), 255-263.

Khonputsa, P., Veerman, J.L., Vathesatogkit, P., Vanavanan, S., Lim, S., Bertram, M., et al. (2010).Blood pressure, cholesterol and cardiovascular disease in Thailand. Heart Asia.2(1), 42-46.

Kontula, P., Suihko, M. L., Suortti, T., Tenkanen, M., Mattila-Sandholm, T., andvon Wright, A. (2000).The isolation of lactic acid bacteria from human colonic biopsies after enrichment on lactose derivatives and rye arabinoxylo-oligosaccharides. Food Microbiol. 17(1), 13-22.

Kumar, M., Nagpal, R., Kumar, R., Hemalatha, R., Verma, V., Kumar, A., et al. (2012). Cholesterol-lowering probiotics as potential biotherapeutics for metabolic diseases. Exp Diabetes Res.(2012): 902-917.

Lim, H. J., Kim, S. Y., and Lee, W. K. (2004). Isolation of cholesterol-lowering lactic acid bacteria from human intestine for probiotic use. J Vet Sci. 5(4), 391-395.

Lloyd-Price, J., Abu-Ali, G., and Huttenhower, C. (2016). The healthy human microbiome.Genome Med. 8(1), 51.

Oner, O., Aslim, B., and Aydas, S. B. (2014). Mechanisms of cholesterol-lowering effects of lactobacilli and bifidobacteria strains as potential probiotics with their bsh gene analysis. J Mol Microbiol Biotechnol. 24(1), 12-18.

Pandey, K. R., Naik, S. R., and Vakil, B. V. (2015). Probiotics, prebiotics and synbiotics- a review.J Food Sci Technol. 52(12), 7577-7587.

Pavlovic, N., Stankov, K., and Mikov, M. (2012). Probiotics-interactions with bile acids and impact on cholesterol metabolism". Appl Biochem Biotechnol. 168(7), 1880-1895.

Sadrzadeh-Yeganeh, H., Elmadfa, I., Djazayery, A., Jalali, M., Heshmat, R., and Chamary, M.(2010). The effects of probiotic and conventional yoghurt on lipid profile in women.Br J Nutr. 103(12), 1778-1783.

Woo, P. C., Lau, S. K., Teng, J. L., Tse, H., and Yuen, K. Y. (2008). Then and now: use of 16S rDNA gene sequencing for bacterial identification and discovery of novel bacteria in clinical microbiology laboratories. Clin Microbiol Infect. 14(10), 908-934.

Zhang, H., and Cai, Y. (Eds.). (2014). Lactic acid bacteria. Springer.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-09-30