ผลของการใช้รูปแบบการสนับสนุนข้อมูลการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร ต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยและความพึงพอใจของพยาบาล

Main Article Content

ปนัฐดา ชาติสุวรรณ
กัญญดา ประจุศิลป

Abstract

Abstract Unavailable

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research articles