Return to Article Details ผลของการใช้รูปแบบการสนับสนุนข้อมูลการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร ต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยและความพึงพอใจของพยาบาล Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล