การพัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูง อายุในศูนย์การให้บริการแบบพักค้าง

ผู้แต่ง

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชลบุรี 20131 ประเทศไทย

บทคัดย่อ

This research aims to develop standards of aging health care in nursing home. The research
conducted with participatory action research by using Mason’s standardize techniques and
procedures. 1) identifying the problem and the need to care for the elderly in nursing home
2) developing standards of aging health care by using the information from providers and the
elderly who was the customer of nursing home service and including to review literature of
various standards of aging health care 3) brainstorming by a workshop to draft the standard
4) asking the opinion of the elderly about the appropriateness and feasibility of the standard by
using questionnaire 5) analyze and improve the standard of aging health care in nursing home
in the Eastern region. The study was done during October 2555 to September 2556. The 74
population were the elderly and providers in three of aging care centers in the Eastern region
of Thailand namely; 2 places in Chonburi and 1 place in Chuntaburi (elderly 41 persons and
providers 33 persons). The samples were selected by using purposive selection and simple
random sampling. A sample of 53 people is a provider and 26 is an older. This study found
that the standards of ageing health care consists of five elements 10 standards: 1) Effective
management, 2) Quality of health care service, 3) The rights and protections of the elderly 4)
Good safety and Environment, and 5) the internal process. The appropriateness of this standard
was in the most agree level (X = 4.51, SD = .64). The standard of internal process (X = 4.60,
SD = .80) and the standard of good safety and environment (X = 4.55, SD = .68) were in the
highest level.

References

1. Mason EJ. How to write meaningful nursing
standard. 3rd ed. New York: John Wiley &
Son; 1994.

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์.
สรุปการประชุมวิชาการ เรื่อง พัฒนางานผู้สูงอายุ
ไทยอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน.กรุงเทพฯ: วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.

3. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม. รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ปี 2551 และแนวโน้มปี 2552.
กรุงเทพฯ: สำนักข้อมูลและวิจัย ; 2551.

4. กระทรวงสาธารณสุข. โครงการศึกษาสถาน
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในประเทศไทย.สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุขและ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
สังคมไทย พ.ศ. 2552. สาระสุขภาพ. กรุงเทพฯ:
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์; 2554.

5. ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และเตือนใจ ภักดีพรหม. ระบบ
สถานบริบาลผู้สูงอายุ. วารสารประชากรศาสตร์
2552; 25: 45-62.

6. Cronbach Lee J. Essentials of Psychological
Testing. New York: Harper & Row; 1970.
7. ชวนพิศ วงศ์สามัญ, กล้าเผชิญ โชคบำรุง. การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล. ขอนแก่น:
ขอนแก่นการพิมพ์; 2546.

8. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล. ข้อมูลประชากรในประเทศไทย พ.ศ.
2552. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล; 2552.

9. ธนัช กนกเทศ. การพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดทาง
สังคมด้านความมั่นคงทางสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต
ชุมชนเมือง. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2549.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-04-19