Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • บทความนี้ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใด ๆ มาก่อน
 • รูปภาพหรือแผนภูมิต่างๆที่ใช้ในบทความ/บทวิจัยได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือต้นฉบับแล้ว
 • ต้นฉบับพิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 พิมพ์หน้าเดียวโดยใช้กระดาษพิมพ์ขนาด A4 จำนวนไม่เกิน 12 หน้า
  (รวมชื่อเรื่อง, บทคัดย่อไทย / อังกฤษ, เอกสารอ้างอิง)

 • บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเขียนลักษณะเรียงลำดับเป็นความเรียงให้สอดคล้องกันภาษาไทย บทคัดย่อภาษาไทยความยาวไม่เกิน 250 คำ และภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษไม่เกิน 200 คำ ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
  ส่วนที่ 1 ความสำคัญของปัญหาสั้นๆ ไม่เกิน 2-3 บรรทัดชนิดของการวิจัยวัตถุประสงค์การวิจัยสถานที่ศึกษาประชากรและลักษณะกลุ่มตัวอย่างจำนวนและวิธีการได้มาของ
  กลุ่มตัวอย่างเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ
  สรุปวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูล
  ส่วนที่ 2    สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้
  ส่วนที่ 3    ให้เขียน “คำสำคัญ”(key word) ของงานวิจัยครั้งนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เนื้อหาของการวิจัยประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้คือ 1) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการวิจัย 2) วัตถุประสงค์การวิจัยและคำถาม/สมมุติฐานการวิจัย 3)  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  4)  วิธีการดำเนินการวิจัย 5) ผลการวิจัย ตารางนําเสนอการวิเคราะห์ข้อมลู ไม่เกิน 3 ตาราง  6) การอภิปรายผล 7) ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช และ การทําวิจยครั้งต่อไป  8) เอกสารอ้างอิง เป็นภาษาอังกฤษ ใช้ตามรูปแบบของ Vancouver style

 • เนื่องจากวารสารมีนโยบายในการใช้ peer review จึงได้มีการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่านในการพิจารณาบทความ 1 เรื่อง
 • ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อ

Author Guidelines

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลสาธารณสุข มีความยินดีที่จะรับบทความและรายงานการวิจัย จาก ทุกท่านที่เป็นสมาชิกวารสารพยาบาลสาธารณสุข รวมถึงนักวิชาการ นักวิจัย ที่สนใจเพื่อตีพิมพ์และ เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารพยาบาลสาธารณสุข

สถานภาพคุณภาพของวารสารในปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) อยู่ในระดับ วารสารกลุ่มที่ 2 ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ( Thai Citation Index) และอยู่ใน ฐานข้อมูล TCI เป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศของไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านการ บริหารจัดการ ลักษณะรูปเล่ม และการนำไปใช้อ้างอิง เป็นวารสารที่ใช้ระบบ Double-blind peer review โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่านต่อเรื่องเป็นผู้ตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะ และได้เตรียมพัฒนา กระบวนการและผลผลิตของงาน ให้ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูลกลุ่มที่ 1 และ ฐานข้อมูล ACI (ASEAN Citation Index) ต่อไป

ทั้งนี้ กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ ในการ ตรวจทานและแก้ไขต้นฉบับ และพิจารณาเรื่องที่จัดพิมพ์ เพื่อความสะดวกแก่การพิจารณาจึงขอแนะน าการ เขียนและเตรียมต้นฉบับ ดังนี้

ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ์

1. บทความทางวิชาการ/วิจัยเกี่ยวกับการพยาบาล การพยาบาลสาธารณสุข หรือพยาบาลอนามัย ชุมชน การสาธารณสุข

2. รายงานการวิจัยทางการพยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข และการพยาบาล ผลงานวิชาการ ด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้ การพัฒนานโยบายสาธารณะ กรณี ศึกษา ผลงานวิชาการรับ ใช้สังคม โดยมีรูปแบบของบทความตามที่ก าหนดในแต่ละประเภท ตามคุณภาพของผลงาน ใน ประกาศ ก.พ.อ.

3. บทความปริทัศน์รวบรวม หรือเรียบเรียงจากเอกสารหรือหนังสือต่างๆ ตลอดจนการจัดประชุม วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟู งานด้านวิชาการ

4. บทความ ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ เรื่องแปล ข่าววิชาการ ย่อความ จากงานวิจัยค้นคว้า หรือสิ่งที่น่าสนใจ

5. ข้อคิดเห็น ความเคลื่อนไหวในวงการพยาบาลสาธารณสุข

เรื่องที่จะตีพิมพ์จะต้องเป็นเรื่องที่ ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมำก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่ำงส่งไปตีพิมพ์ ในวำรสำรฉบับอื่น บทวิจัยหรือบทความที่ได้รับตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะส่งวารสารที่ตีพิมพ์บทวิจัยหรือ บทความนั้น ให้สมาชิกวารสารที่เป็นสถาบันและบุคคล ส าหรับผู้แต่ง สามารถ Download ได้ที่ website : สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย http://www.thaiphn.org

แบบฟอร์มให้ผู้เขียนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของบทความวิชาการ/วิจัย ก่อนตีพิมพ์

แบบฟอร์มการแก้ไขบทความวิจัย/ บทความวิชาการ

รูปแบบของการเขียนและการเตรียมต้นฉบับบทความและงานวิจัย

คลิกอ่านต่อ

Research Articles

วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการพยาบาลสาธารณสุข การสาธารณสุข และการพยาบาล และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดทางวิชาการ เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ที่อยู่ในวิชาชีพพยาบาล

 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.