ปัจจัยทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานในจังหวัดนครปฐม

Main Article Content

พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
วันเพ็ญ แวววีรคุปต์
นงนุช เชาวน์ศิลป์
ดวงพร ผาสุวรรณ
นภาเพ็ญ จันทขัมมา
เรียม นมรักษ์
จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์
เกณิกา จงชัยภัค

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนาแบบความสัมพันธ์เชิงทำนาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานในจังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีค่าความเชื่อมั่นคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 เท่ากับ .64 และสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .77 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน


ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (M = 99.99, SD = 17.52) โดยร้อยละ 30.50 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ อยู่ในระดับต่ำและปานกลาง จำนวนปีที่ได้รับการศึกษา สถานภาพสมรสคู่ และอายุ (Beta = .25, .15, -.12; p < .05) สามารถร่วมกันทำนายความรอบรู้ด้านสุขภาพได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (F = 14.41, p < .001) โดยร่วมกันทำนายได้ ร้อยละ 10.0 (R2 =.10, Adjusted R2 =.09 และ SEE = 16.69) ดังนั้น พยาบาลและบุคลากรในทีมสุขภาพจึงควรพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมผู้ป่วยเบาหวานให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

จุฑาทิพย์ เทพสุวรรณ์, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

References

Aekplakorn, W., Puckcharern, H., & Satheannoppakao, W. (2019). The 6th survey of Thai public health by physical examination 2019-2020. Aksorn graphic and design. (in Thai)

Department of Disease Control. (2020). NCDs status report (diabetes, hypertension, and related factors) 2019. Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (in Thai)

Holt, R. I. G., & Hanley, N. A. (2012). Essential endocrinology and diabetes. (6th ed.). Wiley-Blackwell.

Jamhom, S., Silawan, T., Lakampan, S. & Sillabutra, J. (2021). Health literacy of diabetic patients with uncontrolled blood sugar levels in primary care units, Muang District, Singburi Province. Thai Journal of Health Education, 44(1), 75-86. (in Thai)

Kaewtong, N., Termsirikulchai, L., Leelaphun, P., Kengganpanich, T., & Kaeodumkoeng, K. (2014). Health literacy of group at risk of hypertension at Ban Nonghoi Sub-District, Sa Kaeo Province. The Journal of Health and Nursing Research, 30(1), 45-56. (in Thai)

Liu, Y. B., Hou, P., Xue, H. P., Mao, X. E., & Li, Y. N. (2019). Social support health literacy, and health care utilization among older adults. Asia Pacific Journal of Public Health, 31(4), 359-366.

Madican, K., Oba, N., & Supametaporn, P. (2020). Factors related to health literacy in patients with uncontrolled type 2 diabetes. Journal of Nursing and Health Sciences, 14(1), 1-15. (in Thai)

Medical and Health Data Warehouse System. (2021). NCD clinic plus level indicator report 2021. https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index.php

Norasing, M., & Thanomphan, S. (2019). Health literacy and health behavior in patients with uncontrolled blood sugar level or blood pressure: a case study of Nakornping Hospital, Chiang Mai. Journal of Nakornping Hospital, 10(1), 35-50. (in Thai)

Nutbeam, D. (2000). Health literacy as a public health goal: A challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century. Health Promotion International, 15(3), 259-267.

Nutbeam, D. (2008). The evolving concept of health literacy. Social Science & Medicine, 67(12), 2072-2078.

Osborne, R. H., Batterham, R. W., Elsworth, G. R., Hawkins, M., & Buchbinder, R. (2013). The grounded psychometric development and initial validation of the health literacy questionnaire (HLQ). BMC Public Health, 13(1), 1-17.

Sayah, A. F., Majumdar, S. R., Wiliams, B., Robertson, S., & Johnson, J. A. (2013). Health literacy and health outcomes in diabetes: A systematic review. Journal of General Internal Medicine, 28(3), 444-452.

Schillinger, D., Grumbach, K., Piette, J., Wang, F., Osmond, D., Daher, C., & Bindman, A. B. (2002). Association of health literacy with diabetes outcomes. JAMA, 288(4), 475-482.

Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. (2022). Public Health Statistics A.D. 2021. https://spd.moph.go.th/wp-content/uploads/2022/11/Hstatistic64.pdf (in Thai)

Thangkratok, P., Boonpradit, P., & Palacheewa, N. (2022). Factors predicting health literacy among older adults with chronic diseases in community. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 33(1), 215-230. (in Thai)

Thummaphol, P., Piaseu, N., & Jarupat Maruo, S. (2016). Health literacy and clinical outcomes in people with hypertension, dyslipidemia and type 2 diabetes mellitus. Journal of Nursing and Health Care, 34(3), 176-182. (in Thai)

Waelveerakup, W., Aeamlaor, S., Manalo, R. J. C., Pheungsakul, J., Phonudom, P., Yodyai, S., & Chaiyo, S. (2022). Social support of the older persons during the second waves of COVID-19 pandemic in semi-rural Thailand. Interdisciplinary Research Review, 17(2), 8-13.

Waelveerakup, W., Pasuwan, D., & Manalo, R. J. C. (2021). Community–based teaching and learning management as the foster family in Thailand: PLESS+OSCE model. Interdisciplinary Research Review, 16(6), 53-58.

Yamane, T. (1967). Statistics: An introductory analysis (2nd ed.). Harper and Row.