The Nurse’s Role in Preventing Diabetic Foot Ulcers

Authors

  • Wanwisa Samrannet Srimahasarakham Nursing College, Faculty of Nursing, Praboromrajchanok Institute
  • Pattarin Thamduangsri
  • Petlada Chansri

DOI:

https://doi.org/10.14456/jnsu.v21i40.243500

Keywords:

บทบาทพยาบาล การป้องกัน แผลเบาหวานที่เท้า

Abstract

ABSTRACT

Diabetes is a non-communicable disease that continuously rising sick rates and impacts on patient’s daily life. Uncontrolled blood sugar level causes aorta and artery cannot carry blood to the organ of the body and then this cause makes other complications such as kidney failure, ischemic heart disease, diabetic retinopathy, and peripheral neuropathy. A diabetic foot ulcer is a common complication among people in diabetes may lead to foot amputation and deformity. Patients increase healthcare expenditure, increasehospital length of stay, be very dangerous, and able to kill them. So this article has information about meaning, factors, effect, and nurse’s role for the reader can review knowledge about this content. Then the readers can apply to diabetic foot ulcer care, to reduce the rate of foot amputation and death, as well as the quality of life improvement among people with a diabetic foot ulcer.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

คุณญา แก้วทันคำ ชนิสสา จันทาพูนและณัฐชยา วงค์วาร.
(2017). ประสิทธิผลของเครื่องมือช่วยตรวจการ
รับรู้ความรู้สึกที่เท้า (4-Points Chart) ร่วมกับ
Monofilament ในผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาล
แพร่. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 24(4), 679-
685.
จรูญศรี มีหนองหว้า. (2556). ความหมายและการจัดการ
กับภาวะซึมเศร้าของบุคคลทีเป็นโรคเบาหวาน
ที่ควบคุมโรคไม่ได้ในสังคมวัฒนธรรมอีสาน:
การ ศึกษาเชิงปรากฏการณ์ วิทยา. Nursing
Journal of The Ministry of Public Health,
23(1), 30-43.
จุรีพร คงประเสริฐ สุมนี วัชรสินธุ์ และธิดารัตน์ อภิญญา
(บรรณาธิการ) . (2558). แนวทางการตรวจคัด
กรองและดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เท้า ใน
ผู้ป่วยเบาหวาน. กรุงเทพ ฯ : สำนักโรคไม่
ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
ชยพล ศิรินิยมชัย. (2562). บทบาทพยาบาลในการจัดการ
แผลเบาหวานที่เท้า. Siriraj Medical Bulletin,
12(2), 132-139.
ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ มณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย และศักดา
เปรมไทยสงค์. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้เป็นเบาหวาน.
วารสารวิชาการสาธารณสุข, 26(2), 353-361.
ต้องจิตร เอี่ยมสมบูรณ์ ธราดล เก่งการพานิช มณฑา เก่ง
การพานิชและศรัณญา เบญจกุล. (2560). ผล
ของโปรแกรมส่งเสริม พฤติกรรมการดูแลเท้า
และแผลที่เท้าด้วยตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร.
Journal of Public Health, 47(3), 289-300.
ธนาภรณ์ สาสี เบญจา มุกตพันธุ์ และพิษณุ อุตตมะเวทิน.
(2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร.
วารสารโรงพยาบาลสกลนคร, 21(1), 87-98.
พิชิต แร่ถ่าย. (2562). การ ใช้งานรองเท้าในผู้ป่วย
เบาหวานที่มีปัญหาที่เท้าในเขตอำเภอสว่างแดน
ดิน. Udonthani Hospital Medical
Journal, 27(1), 53-61.
ปภาดา มหัทธนะประดิษฐ์ มานพ คณะโตและพูนรัตน์
ลียติกุล. (2561). ความรู้ในการดูแลเท้าของ
ผู้ป่วยเบาหวานเขตพื้นที่อำเภอกู่แก้ว จังหวัด
อุดรธานี. Srinagarind Medical Journal,
33(6), 520-525.
มณีรัตน์ เอี่ยม อนันต์. (2562). ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
โรคเบาหวาน. Thai Journal of Nursing,
68(1), 58-65.
เยาวภา พรเวียง, วิภาพรรณ หมื่นมา, พิศมัย ศรีสุวรรณ
นพกุล, & วันทนา แก้วยองผาง. (2556).
ผลของการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบกลุ่มต่อ
พฤติกรรมการดูแลเท้าและคุณภาพชีวิตในผู้เป็น
เบาหวาชนิดที่ 2 ที่มีแผลที่เท้า. Nursing
Journal of The Ministry of Public
Health, 22(2), 85-97.
รัชฎา สหะวรกุลศักดิ์. (2556). การ ศึกษาความชุกตาม
ระดับความเสี่ยงของการเกิดแผลเบาหวานที่
เท้า. The Journal of Prapokklao
Hospital Clinical Medical Education
Center, 30(1), 71-82.
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย (2563) เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
https://www.dmthai.org/index.php/knowledge/the-chart/the-chart-1
สายฝน ม่วงคุ้ม. (2561). บทบาทพยาบาลในการดูแลเท้า
เบาหวาน. Journal of The Royal Thai
Army Nurses, 18, 1-10.
สุปรียา เสียงดัง. (2560). พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือดไม่ได้. The Southern College
Network Journal of Nursing and Public
Health, 4(1), 191-204.
อรรถพล โชติรัตนพิทักษ์. (2561). ผลการศึกษาการใช้
โฟมแข็งผสมปูนปลาสเตอร์เพื่อลดระยะเวลา
การผลิตอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าสำหรับ
ผู้ป่วยเบาหวาน. วารสารโรงพยาบาล
มหาสารคาม, 15(1), 176-186.
อริสรา สุขวัจนี. (2559). แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและดูแล
การเกิดแผลที่เทาและการถูกตัดขาหรือเทาใน
ผูปวยเบาหวาน. วารสารการแพทยและวิทยา
ศาสตรสุขภาพ, 22(2), 99- 107.
อุบลรัตน์ รัตนอุไรและประภาส สงบุตร. (2562). ผลของ
โปรแกรมจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยโรค
เบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้. วารสาร
วิชาการสาธารณสุข, 28(ฉบับพิเศษ), 146-151.
อุไรวรรณ พานทอง พัชราภรณ์ และขจรวัฒนานุกุล.
(2020). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลัง
อำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองระดับ
HbA1C และผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้.
Nursing Journal of The Ministry of
Public Health, 30(1), 14-24.
อัจฉรา สุวรรณนาคินทร์. (2558). ความรู้ทักษะการตรวจ
ประเมินเท้าเบาหวานและการนำความรู้ไปใช้
ของพยาบาลศิริราชภายหลังการฝึกอบรมภาย
ในเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวาน.
Siriraj Medical Bulletin, 8(1), 19-26.
อัศนี วันชัย พรพิมล ชัยสาและรัศมี ศรีนนท์. (2560).
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดแขนหรือขา.
Chiangrai Medical Journal, 9(2), 139-
146.
อำภาพร นามวงศ์พรหมและน้ำอ้อย ภักดีวงศ์. (2555).
การเกิดแผลที่เท้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดแผลที่เท้าของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2.
Thai Journal of Nursing Council, 25(3),
51-51.
Abu-elenin, M. M., Elshoura, A. A., & Alghazaly, G.
M. (2018). Knowledge, Practice and
Barriers of Foot Self-Care among
Diabetic Patients at Tanta University
Hospitals, Egypt. Egyptian Journal of
Community Medicine, 36(4).
Anumah, F. O., Mshelia-Reng, R., Abubakar, A.,
Sough, T., Asudo, F., Jamda, M. A., ... &
Shaibu, R. (2017). Management outcome
of diabetic foot ulcers in a teaching
hospital in Abuja, Nigeria. Age (Years),
54(13.04), 21-90.
Armstrong, D. G., Boulton, A. J., & Bus, S. A.
(2017). Diabetic foot ulcers and their
recurrence. New England Journal of
Medicine, 376(24), 2367-2375.
Arshad, M. A., Arshad, S., Arshad, S., & Abbas, H.
(2020). The Quality of Life in Patients
with Diabetic Foot Ulcers. J Diab
Metab, 11, e101.
Bortoletto, M. S. S., de Andrade, S. M., Matsuo,
T., Haddad, M. D. C. L., González, A. D.,
& Silva, A. M. R. (2014). Risk factors for
foot ulcer a cross sectional survey from
a primary care setting in Brazil. Primary
care diabetes, 8(1), 71-76.
Boyko EJ, Ahroni JH, Cohen V, Nelson KM,
Heagerty PJ. Prediction of diabetic foot
ulcer occurrence using commonly
available clinical information:the Seattle
Diabetic Foot Study. Diabetic Care
2006, 29:1202-07.
Chammas, N. K., Hill, R. L. R., & Edmonds, M. E.
(2016). Increased mortality in diabetic
foot ulcer patients: the significance of
ulcer type. Journal of Diabetes
Research, 2016.
Costa, R. H. R., Cardoso, N. A., Procópio, R. J.,
Navarro, T. P., Dardik, A., & de Loiola
Cisneros, L. (2017). Diabetic foot ulcer
carries high amputation and mortality
rates, particularly in the presence of
advanced age, peripheral artery disease
and anemia. Diabetes & Metabolic
Syndrome: Clinical Research &
Reviews, 11, S583-S587.
Francia, P., Iannone, G., Paternostro, F.,
Santosuosso, U., & Gulisano, M. (2019).
Management of daily physical activity
and diabetic foot prevention. Italian
Journal of Anatomy and Embryology,
124(1), 87-103.
Forsythe, R. O., & Hinchliffe, R. J. (2016).
Assessment of foot perfusion in patients
with a diabetic foot ulcer. Diabetes/
metabolism research and reviews, 32,
232-238.
Kaya, Z., & Karaca, A. (2018). Evaluation of
nurses’ knowledge levels of diabetic
foot care management. Nursing research
and practice, 2018. Limb- and person-
level risk factors for lower-limb
amputation in the prospective Seattle
diabetic foot study. Diabetes Care. 2018;
41(4):891–898.
https://doi.org/10.2337/dc17-2210
Mullan, L., Wynter, K., Driscoll, A., & Rasmussen,
B. (2020). Preventative and early
intervention diabetes-related foot care
practices in primary care. Australian
Journal of Primary Health, 26(2), 161-
172.
Paisey, R. B., Abbott, A., Paisey, C. F., Walker, D.,
Birch, R., Bowen, B., ... & Davies, J.(2019).
Diabetic foot ulcer incidence and
survival with improved diabetic foot
services: an 18‐year study. Diabetic
Medicine, 36(11), 1424-1430.
Rosyid, F. N. (2017). Etiology, pathophysiology,
diagnosis and management of diabetics’
foot ulcer. Int J Res Med Sci, 5(10),
4206-13.
Subrata, S. A., & Phuphaibul, R. (2019). A nursing
metaparadigm perspective of diabetic
foot ulcer care. British Journal of
Nursing, 28(6), S38-S50.
Van Netten, J. J., Price, P. E., Lavery, L. A.,
Monteiro-Soares, M., Rasmussen, A.,
Jubiz, Y., ... & International Working
Group on the Diabetic Foot (IWGDF).
(2016). Prevention of foot Ulcers in the
at-risk patient with diabetes: systematic
review. Diabetes/Metabolism Research
and Reviews, 32, 84-98.

Published

2020-10-22

How to Cite

Samrannet , W. ., Thamduangsri , P. ., & Chansri, P. . . (2020). The Nurse’s Role in Preventing Diabetic Foot Ulcers. Journal of Nursing, Siam University, 21(40), 71–82. https://doi.org/10.14456/jnsu.v21i40.243500