Online Social Network UsingBehavior amongNursing Students of Boromarajonanicollege of Nursing, Songkhla

Authors

  • Trongrit Thongmeekhaun Boromrajonani College of Nursing Songkhla
  • Sakuntala Saetiaw วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • Varinlad Juntaveemuang วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • Tipsukon Kitrungrote วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
  • Jintaweeoporn Paenkaew วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

DOI:

https://doi.org/10.14456/jnsu.v21i41.243350

Keywords:

Behavior, social network, nursing students

Abstract

   The purpose of this descriptive research was to determine the level of online social network user behavior among nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. The sample was 188 of the first to third-year nursing students enrolled, in the academic year 2018 and selected by proportional stratified random sampling. The instrument was a questionnaire of online social network user behavior among nursing students, which was content validated by a panel of 5 experts yielding CVI of .97. Reliability was tested by Cronbach's alpha coefficient yielding a value of .88. Data were analyzed using descriptive statistics. Results revealed as follows; Overall, the sample had a moderate level of online social network using behavior (=3.33, S.D.=0.42). When considering each aspect, it was found that the entertainment aspect was at a high level (= 3.73, S.D.=0.54). Education and communication aspect was at a moderate level (=3.17, S.D.=0.80 and = 3.13, SD=0.66 respectively).

            Therefore, from the findings, nursing college should apply to teach online social network using and include entertainment to promoting nursing students’ appropriate online social network using in education and communication.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ขวัญวิทย์ ตาน้อย. (2553). พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม. (2556). Social Media สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา. วารสาร Veridian E-Journal, ปีที่ 6(1), 72 - 81.
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, ขจร ฝ้ายเทศ, ดวงแก้ว เงินพูนทรัพย์ และวัลลภา จันทรดี. (2560). พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารบรรณศาสตร์ มศว., ปีที่ 10(2, 16 - 31.
ชนัดดา ปราชญ์เปรื่อง, ชนิกานต์ ธนธรรมพิทักษ์, ชลลดาทับทิม, ชาริฟ หลีมานัน, ชิชญาสุ์ นาแจ้ง, ชิดชนก ไป๋ทับทิม, ชุติกาญจน์ สุขหอม และชุติมา บุญมี.(2559). พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง. รายงานวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา: สงขลา.
ชาญวิทย์ พรนภดล, ศิริไชย หงษ์สงวนศรี, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร, ทรงภูมิ เบญญากร, คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ และโชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ. (2557). การใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: มีเดียโซน พริ้นติ้ง.
ทิพย์วรรณ รัตนธำรงพรรณ. (2558). การศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษาในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง. สืบค้นเมื่อ20 มกราคม 2562, จากhttp://www.com2best.com/02.pdf.
นภัสกร กรวยสวัสดิ์. (2553). ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์. วารสารสารสนเทศศาสตร์, ปีที่ 28(3), 80 - 88.
ปณิชา นิติพรมงคล. (2553). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้าอิสระนิเทศ
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการประชาสัมพันธ์,มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
ประวิตร จันทร์อับ. (2561). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดพิษณุโลก.การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พรรณิการ์ พุ่มจันทร์, นุชจรีย์ หงษ์เหลี่ยม และพัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร. (2558). พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. เวชบันทึกศิริราช, ปีที่ 8(1), 27 - 35.
วิจารณ์ พานิช. (2556). การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21. กรุงเทพมหานคร: ส.เจริญการพิมพ์.
เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร. (2559). พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี. สุทธิปริทัศน์, ปีที่ 30(93), 116 - 130.
อรุณรัตน์ ศรีชูศิลป์. (2554). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 607 - 610.
Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Journal Psychology Review, 50, pp. 370-396.
We are social. (2018). Global Digital Report 2018. Retrieved 7 September 2018, from https://digitalreport.wearesocial.com/

Published

2021-01-31

How to Cite

Thongmeekhaun, T., Saetiaw, S., Juntaveemuang , V., Kitrungrote, T., & Paenkaew, J. (2021). Online Social Network UsingBehavior amongNursing Students of Boromarajonanicollege of Nursing, Songkhla. Journal of Nursing, Siam University, 21(41), 67–77. https://doi.org/10.14456/jnsu.v21i41.243350