The Role of Nurses in Caring Patients with Anxiety Before Undergoing Abdominal Hysterectomy

Authors

  • Suphatida Chanburee คณะพยาบาลศาสตร์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jnsu.v21i40.243179

Keywords:

nursing care, anxiety, hysterectomy

Abstract

            Women before having hysterectomy often have anxiety because they consider surgery as a situation that threatens their lives and safety as they anticipate the situation that may arise from surgery. They worry about things they don't know, such as postoperative pain, cancer discovery, undergoing anesthesia, postoperative self-care and postoperative complications. In addition, once they have had a hysterectomy removal of uterus, they will stop having menstrual periods and also no longer be able to get pregnant. After the surgery, they can experience feelings of loss of femininity and loss of sexual desire. All the above problems cause them a lot of anxiety. 

          Therefore, nurses have an important role to support patients to manage their anxiety according to the situation and to address relationships between people and the environment appropriately. The goal of nursing is to reduce or alleviate the anxiety of patients by focusing on dealing with problems, most of which are caused by lack of information or receiving inconsistent information from many sources. Nurses therefore should provide comprehensive and accurate information to meet the needs of patients, provide good advice and recommend ways to manage emotions such as creating imaginations, meditation, deep breathing, using music therapy, etc., for holistic care of patients.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ธีระ ทองสง. (2559). นรีเวชวิทยา (ฉบับสอบบอร์ด) ฉบับ เรียบเรียงครั้งที่ 4 (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: ลักษมีรุ่ง.
นงลักษณ์ พรหมติงการ. (2545). ผลของการนวดเท้าต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปนัดดา พิทยาภรณ์, และมัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ. (2554). ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลต่อความวิตกกังวล ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ. วารสารวิจัย มข. (บศ.), 11(3), 91-100.
มาณิกา อยู่สำราญ, และปราณี ศรีพลแท่น. (2557). การรับรู้ระดับความวิตกกังวลและต้นเหตุความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557(ฉบับพิเศษ), 419-
428.
รัตนา เพิ่มเพ็ชร์ และเบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูม. (2559). ผลของดนตรีบำบัดต่อระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดคลอด. วารสารพยาบาลทหารบก, 17(3), 34-43.
รัตนา สุระเสน และจุฬารัตน์ สุวรรณเมฆ. (2562). ความวิตกกังวลของสตรีก่อนรับการรักษาด้วยการตัดมดลูก. วารสารวิชาการแพทย์, 33(2), 157-168.
วรนุช ฤทธิธรรม. (2554). ผลของการให้ข้อมูลเตรียมความพร้อมต่อความวิตกกังวลและความปวดในผู้ป่วยผ่าตัดทางช่องท้อง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยเซนต์หลุยส์.
สมคิด ทองดี. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างความเจ็บปวด ภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจ และความวิตกกังวลกับการฟื้นตัวด้านสรีรภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ช่องท้องในระยะวิกฤต (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุดกัญญา พัทวี. (2541). ความปวด และการจัดการกับความปวด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกชนิดผ่ากลางกระดูกสันอก (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุปาณี เสนาดิสัย, และวรรณภา ประไพพานิช. (2558). การพยาบาลพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: จุดทอง.
Beare, P. G., & Myers, J. L. (1998). Adult health nursing (3rd ed.). St. Louis: Mosby Year Book.
Bonica, J. J. (1990). The management of pain (2nd ed.). London: Lea and Febiger.
Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2017). Brunner &Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing (14th ed.). New York: Lippincott Williams and Wilkins.
Kneisl, C. R. (2009). Stress, Anxiety and Coping. In Kneisl, C. R., & Trigoboff, E. (Eds.), Contemporary psychiatric-mental health nursing (2nd ed., pp. 136-165). New Jersey Upper Saddle River:
Pearson Education-Prentice Hall.
Kumar, S. (2015). The effect of preoperative anxiety on post operative pain. Indian Journal of Health and Wellbeing, 6(6), 622-624.
Leventhal, H., & Johnson, J. E. (1983). Laboratory and field experimentation: Development of a theory of self-regulation. In Wooldridge, P. J., Schmitt, M. H., Skipper, J. K., & Leonard, R. C.
(Eds.), Behavioral science and nursing theory (pp. 189-262). St. Louis: The C.V. Mosby.
Spielberger, C. D. (1970). STAT manual. California: Consulting sychologists.
Stuart, G. W. (2009). Principle and practice of psychiatric nursing (9th ed.). Saint Louis: The C.V. Mosby.
Williamson, M. L. (1992). Sexual adjustment after hysterectomy. Journal of Obstetric Gynecology and Neonatal Nursing, 21(1), 42-47.

Published

2020-10-22

How to Cite

Chanburee , S. . (2020). The Role of Nurses in Caring Patients with Anxiety Before Undergoing Abdominal Hysterectomy. Journal of Nursing, Siam University, 21(40), 60–70. https://doi.org/10.14456/jnsu.v21i40.243179