์Needs and Responsive Needs of the Caregivers of Hospitalized Children under 5 Years Old

Authors

  • สมพร สุนทราภา, วท.ม. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ทัศนีย์ ไทยนิรันประเสริฐ, พย.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วรรณทินี ผลบุญเสริม, พย.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

Caregiver's needs, Caregiver's responsive needs, Hospitalized children under 5 years old

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2018-09-17

How to Cite

สุนทราภา ส., ไทยนิรันประเสริฐ ท., & ผลบุญเสริม ว. (2018). ์Needs and Responsive Needs of the Caregivers of Hospitalized Children under 5 Years Old. Journal of Nursing, Siam University, 19(36), 6–20. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal/article/view/145972