Nurses’ characteristics on health believes and adaptive health behaviors of hypertension elders in urban communities Bangkok

Authors

  • เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  • พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Keywords:

nurse characteristic, health belief, adaptive health behaviors, Hypertension, elders

Abstract

This qualitative study was based on grounded theory method. This study aimed to examine nurses’ characteristics inducing health believes and adaptive health behaviors of hypertension elders within Thai urban communities. The population were the in controlled hypertension elders. The forty-four participants were selected by inclusion criteria and were tested before participating the focus groups that no dementia or depression. Seven focus groups were conducted with the permission of the samples. Participants’ group discussions were recorded and transcribed. The grounded theory method was used to develop a semi-

structured interview guide corresponding to Bertalanfly’s general system model. At the 8th focus group, the interview guide was used to confirm trustworthy of nurses’ characteristics reinforce elders health believes and adaptive health management. Nurses’ characteristics induced elder health believes and adaptive health behaviors that the samples announced as inputs were 1) consideration: nurse characteristics such as sensitive, active listening, positive thinking,  trust  and  communication  skills.  2)  knowledge:  on  disease  and  humanity,  and 3) expert: on decision making, coordinating, and monitoring. Process included relationship making, learning promoting, understanding, fact induced perception generating, concept generating, positive thinking, enthusiasm, self-confidence promoting, and living wisdom implementing by nurses. The outputs of sample health believes and adaptive health management were controllable level of blood pressure, steady capable to control blood pressure, and self-confide continually in health management.

References

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ประไพพิศ สิงหเสม, เยาวลักษณ์ ยิ้มเยือนและคณะ. (2559). ความสัมพันธ์และอำนาจในการทำนายของแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์, 8 (1), 1-13.
กุมารี พัชนีและคณะ. (2557). ปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยบรรลุการมีสุขภาพดีโดยไม่ต้องจ่ายแพง. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 23(1), 137-46.
เนติมา คูนีย์. (2557). การทบทวนวรรณกรรม: สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. นนทบุรี: สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
เนาวรัตน์ จันทานนท์, บุษราคัม สิงห์ชัย และวิวัฒน์ วรวงษ์. (2554). พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร. วารสารวิจัย มข., 16(6), 749-758.
รัชนี วัฒนาเมธีและปัญญ์กรินทร์ หอยรัตน์. (2560). ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการควบคุมระดับความดันชโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชลประทาน. วารสารเครือข่ายชวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้, 4(3), 189-202.
รุจา ภู่ไพบูลย์, นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ และยุวดี เกตสัมพันธ์. (2560). ภาพลักษณ์พยาบาลไทยในสื่อหนังสือพิมพ์ ระหว่าง พ.ศ. 2547-2558. วารสารสภาการพยาบาล, 32(1), 5-17.
ศิริอร สินธุ และพิเชต วงรอต. (2557). การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วัฒนาการพิมพ์.
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย. (2558). แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ: สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย.
อำไพ ขำลออ และทัศนีย์ รวิวรกุล. (2554). ผลการประยุกต์ทฤษฏีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในทหารบกชั้นประทวน จังหวัดลพบุรี. วารสารพยาบาลกองทัพบก, 12(พิเศษ), 42-50.
Assari, S. (2015). Cross-Country Differences in the Additive Effects of Socioeconomics, Health Behaviors and Medical Comorbidities on Disability among Older Adults with Heart Disease. J Tehran Heart Cent, 10(1), 24-33.
Bureau of Non Communicable Disease, Ministry of Public Health. (2013). The number and the rate of death by non-communicable disease in 2013. Nonthaburi: Ministry of Public Health.
Butts, J.B. & Rich, K.L. (2018). Philosophies and theories for advanced nursing practice. 3rded. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
Department of Health, Ministry of Public Health. (2013). The report of survey of senior well-being Thailand 2013 under the scheme promotes healthy elderly and disabled people. Bangkok: Wacharin Printing.
Masters, K. (2015). Nursing Theories: A Framework for Professional Practice. 2nded. Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning.
Tarinee, P. & Nittaya, P. Theme in hypertension world day 2015. Nonthaburi: Ministry of Public Health, 2015. (In Thai).
Watson J. Assessing and measuring caring in nursing and health science. New York: Springer, 2002.

Published

2019-06-15

How to Cite

จิรธรรมคุณ เ., & คุ้มทวีพร พ. (2019). Nurses’ characteristics on health believes and adaptive health behaviors of hypertension elders in urban communities Bangkok. Journal of Nursing, Siam University, 20(38), 96–110. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal/article/view/145923