ประกาศรับบทความวิจัย

2022-07-02

เรียนผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สยาม ฉบับปักษ์หลัง กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 สามารถส่งบทความวิจัยของท่านผ่านทางระบบได้ตั้งแต่บัดนี้ ในส่วนของบทความวิชาการนั้นฉบับปักษ์หลังเต็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านสนใจสามารถส่งเพื่อตีพิมพ์ฉบับต้นปี 2566 ได้