การพัฒนาเครือข่ายการพยาบาลระดับจังหวัด ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST ยกสูง (STEMI)

ผู้แต่ง

  • Chuleeporn Khotnarin Loei provincial health office
  • warunee Keerathikhajorn สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

คำสำคัญ:

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) , เครือข่ายการพยาบาลระดับจังหวัด

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การพัฒนาเครือข่ายการพยาบาลระดับจังหวัดสำหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST ยกสูง (STEMI) มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากโรค STEMI เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การมีเครือข่ายระดับจังหวัดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น รวมถึงการบูรณาการการดูแลรักษาระหว่างหน่วยบริการต่างๆ อย่างไร้รอยต่อ แม้จะมีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย STEMI ในด้านอื่นๆ เช่น ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน แนวทางการรักษา และความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล แต่การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการพยาบาลระดับจังหวัดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยนี้โดยเฉพาะยังคงมีข้อจำกัด งานวิจัยที่มีอยู่มักจำกัดอยู่ในขอบเขตของพื้นที่ภูมิภาคหรือประเทศเท่านั้น และยังไม่ได้ครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญอย่างครบถ้วน การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ใช้วิธีการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์งานและการวิเคราะห์เอกสาร เพื่อศึกษาบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับพยาบาลในบริบทของการพัฒนาเครือข่ายการพยาบาลระดับจังหวัดสำหรับผู้ป่วย STEMI ในจังหวัดเลย

ผลการวิเคราะห์พบว่า การพัฒนาเครือข่ายการพยาบาลระดับจังหวัดให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีการบูรณาการองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบการจัดการความรู้ และการประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกำหนดโครงสร้างองค์กรและระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เหมาะสมในระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย STEMI ได้อย่างทันท่วงทีและมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น "แบบจำลองการพัฒนาเครือข่ายการพยาบาลระดับจังหวัดสำหรับผู้ป่วย STEMI" ที่นำเสนอนั้น ประกอบด้วยกรอบงานที่ครอบคลุม ตั้งแต่วิสัยทัศน์และแนวคิดทฤษฎี โครงสร้างสนับสนุน กระบวนการพัฒนา การวัดผลลัพธ์ และกลไกการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงกำหนดเป้าหมายสำคัญ เช่น การสร้างเครือข่ายการดูแลที่มีคุณภาพสูง บูรณาการทุกระดับบริการอย่างไร้รอยต่อ โดยมีกระบวนการหลักที่ชัดเจน ตั้งแต่การวิเคราะห์ช่องว่าง การวางแผนพัฒนา การปฏิบัติการ การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับองค์ประกอบสำคัญ เช่น การทบทวนและเรียนรู้จากปัญหา การเชื่อมโยงการดูแลต่อเนื่องและฟื้นฟูสมรรถภาพ และการสื่อสารข้อมูลไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชน

 

คำสำคัญ : ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) , เครือข่ายการพยาบาลระดับจังหวัด

References

เอกสารอ้างอิง:

Thygesen, Kristian, et al. "Fourth universal definition of myocardial infarction (2018)." Circulation 138.20 (2018): e618-e651.

Janjani, P., Motevaseli, S., Salimi, Y., Bavandpouri, S. M., Ziapour, A., Salehi, N., & Karami, S. (2023). Clinical and epidemiological profile of ST‐segment elevation myocardial infarction patients in a megacity of west of Iran. Health Science Reports, 6(5), e1187.

Srimahachota, S., Boonyaratavej, S., Kanjanavanit, R., Sritara, P., Krittayaphong, R., Kunjara-Na-Ayudhya, R., ... & Tatsanavivat, P. (2012). Thai Registry in Acute Coronary Syndrome (TRACS)—An extension of Thai Acute Coronary Syndrome registry (TACS) group: Lower in-hospital but still high mortality at one-year. Journal of the Medical Association of Thailand, 95(4), 508-518.

Ibanez, B., James, S., Agewall, S., Antunes, M. J., Bucciarelli-Ducci, C., Bueno, H., ... & Widimský, P. (2018). 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 39(2), 119-177.

Piepoli, M. F., Hoes, A. W., Agewall, S., Albus, C., Brotons, C., Catapano, A. L., ... & Members, T. F. (2016). Guidelines: Editor's choice: 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10 societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). European heart journal, 37(29), 2315.

Shtub, A. (2010, December). Project management simulation with PTB project team builder. In Proceedings of the 2010 winter simulation conference (pp. 242-253). IEEE.

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2559). มาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพ. นนทบุรี: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.

สภาการพยาบาล. (2560). แนวทางการจัดระบบบริการพยาบาลเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาระบบสุขภาพ (Service Plan). นนทบุรี: สภาการพยาบาล.

ธีรพร สถิรอังกูร, สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ และพัชรีย์ กลัดจอมพงษ์ ,2561, แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล: Service Plan, (หน้า18).

Nallamothu, B.K., et al. (2007). Developing systems of care for STEMI patients. Circulation, 116(1), e27-e33.

Roettig, M. Mission Lifeline Accelerator Program Aims to Track STEMI Success.

Mayfield, M., Mayfield, J., & Lunce, S. (2003). Human resource information systems: A review and model development. Journal of Competitiveness Studies, 11(1), 139.

เผยแพร่แล้ว

2024-03-25