เกี่ยวกับวารสาร

วารสารทางการแพทย์และบริหารจัดการระบบสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มภารกิจด้านการ พยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) รายงานผู้ป่วย (Case report) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Literature Review Article) ตลอดจนองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการการพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ แนวปฏิบัติจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความอื่นๆที่น่าสนใจ โดยทุกบทความได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายใน และภายนอกโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร

1. เพื่อเผยแพร่ นิพนธ์ต้นฉบับ (Original Article) รายงานผู้ป่วย (Case report) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Literature Review Article)ตลอดจนองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ แนวปฏิบัติจากงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความอื่นๆที่น่าสนใจ

2. เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งของวิชาชีพการพยาบาล

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความวิชาการทางด้านการพยาบาล โดยทุกบทความได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและ ภายนอกโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 2 ท่านต่อหนึ่งบทความ (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ)

นิพนธ์ต้นฉบับ (Research Article) รายงานผู้ป่วย (Case report) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Literature Review Article)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

โรงพยาบาลขอนแก่น