กองบรรณาธิการ

ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ดร.นพ.ธนชัย พนาพุฒิ              ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลขอนแก่น

พว.พินรัฐ จอมเพชร                 หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น

 

บรรณาธิการ

ศาสตราภิชาน ดร.จงกลณี  เรืองอัมพร

ดร.ผนึกแก้ว  คลังคา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

รองบรรณาธิการ

ดร.กรัณย์พิชญ์  โคตรประทุม      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

ดร.ธิรากร มณีรัตน์                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

ดร.รติอร พรกุณา                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

 

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์          คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.กล้าเผชิญ โชคบำรุง         คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ. ดร.อัมพรพรรณ  ธีรานุตร      คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน           คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม           คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.อัจฉริยา วงษ์อินทร์จันทร์   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.สุพัฒนา  ศักดิฐานนท์           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ทิพรัตน์  อุดเมืองเพีย            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น     

ดร.รัตน์ดาวรรณ คลังกลาง         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น     

ดร.นิสากร วิบูลย์ชัย                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีมหาสารคาม      

ดร.ผดุงศิษฐิ ชำนาญบริรักษ์        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีศรีมหาสารคาม      

ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์                 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ดร.สุทิน ชนะบุญ                    วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดขอนแก่น

ดร.สุเพียร โภคทิพย์                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ผศ.ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล      คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ดร.พรรณิภา  ไชยรัตน์              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ ขก

ดร.มิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง               นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ขก.

ดร.มลิวัลย์ อังคะนิตย์               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ร้อยเอ็ด  

ดร.อุบล  จ๋วงพานิช                  ข้าราชการบำนาญ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ดร.นิภาพร  ละครวงศ์               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลยโสธร

ดร.ผนึกแก้ว  คลังคา                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รพ.ขอนแก่น

ดร.ธิรากร มณีรัตน์                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

ดร.นิตยา ศรีสุทธิกมล               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

ดร.รติอร พรกุณา                    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

ดร.กรัณย์พิชญ์ โคตรประทุม       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

ดร.อุมาภรณ์ สอนปัญญา           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

พว.นิศานาถ  ชีรพันธ์               พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

พว.สุภาพรณ์  ตัณฑ์สุระ            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

พว.ศิราณี  คำอู                      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

ดร.รัตนา  ทองแจ่ม                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

ดร.เพชราภรณ์  ประสารฉ่ำ        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

 

ฝ่ายจัดการ

ดร.กรัณย์พิชญ์  โคตรประทุม      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

ดร.รัตนา  ทองแจ่ม                  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

พว.บัณฑิตา ทองบัวบาน            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น

พว.อุไรลักษณ์ พิมพ์ศรี              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ขอนแก่น